klantenportaalAanmelden
klantenportaalAanmelden

Verjaring en opeisbaarheid bij een geldlening voor onbepaalde tijd

Bij het aanvang van een overeenkomst voor een geldlening tussen partijen, spreken partijen vooraf vaak af wanneer het geleende geldbedrag, vaak in hoeveel termijnen en tegen welk rentepercentage, dient te worden terugbetaald. Voor beide partijen is voorafgaand aan ondertekening van de overeenkomst op deze manier helder wat de voorwaarden en verplichtingen zijn. Maar wat wanneer partijen onderling geen afspraken hebben gemaakt over de duur van de geldlening of de rentevergoeding met elkaar hebben afgesproken?

Het verschil bij een geldlening voor onbepaalde- en bepaalde tijd

Als er vooraf niets is afgesproken over de looptijd danwel de rentevergoeding bij een  overeenkomst? Dan spreken we over een geldlening van onbepaalde tijd. Er is dan niet bepaald wanneer een overeenkomst eindigt en het geleende geld terugbetaald dient te zijn.

Bij overeenkomsten van geldlening waar wel een terugbetalingstermijn is bepaald. Een geldlening voor bepaalde tijd, is de vordering tot terugbetaling opeisbaar zodra het afgesproken termijnen zijn verstreken. De dag volgende op de dag dat de vordering opeisbaar is geworden, is de dag dat het wettelijk verjaringstermijn begint te lopen. Het verjaringstermijn is in dit geval 5 jaar (art. 3:307 lid 1 BW). Houdt de geldleningverstrekkende partij binnen vijf jaar zich echter schriftelijk en ondubbelzinnig het recht op nakoming voor, dan is daarmee de verjaring gestuit. Maakt de geldleningverstrekker niet binnen die termijn aanspraak op terugbetaling, dan is de vordering daarmee verjaart en kan deze vanaf dat moment niet meer worden opgeëist.

Het voorgaande is niet van toepassing op geldleningen voor onbepaalde tijd. Er is namelijk geen betalingsmoment afgesproken en de vordering tot terugbetaling is daarmee op dat moment (nog) niet opeisbaar. Omdat de vordering niet opeisbaar is gaat er in eerste instantie geen verjaringstermijn lopen. Pas op het moment dat de geldleningverstrekker aanspraak maakt op terugbetaling, wordt de vordering alsdan opeisbaar en gaat het verjaringstermijn lopen. Het verjaringstermijn gaat vanaf dan lopen op dag waarop de terugbetaling dient te geschieden.

Bericht van de geldleningverstrekker

De wet bepaalt in Art. 7:129e BW dat bij geldleningen voor onbepaalde tijd, de schuldenaar gehouden is de geldlening terug te betalen, binnen een termijn van zes weken nadat de mededeling is gedaan dat tot opeising van de geldlening wordt overgegaan. Dit kan anders zijn als in de overeenkomst tussen beide partijen hierover iets anders is afgesproken.

Deze termijn van 6 weken is als zeer kort aan te merken, zeker als het om grote bedragen gaat die terugbetaald dienen te worden. Bij het aangaan van een geldlening van onbepaalde tijd is het dus raadzaam hier iets over af te spreken en onzekere situaties te voorkomen.

Op welk moment verjaart een geldlening voor onbepaalde tijd?

Bij het voorgaande is verder van belang dat in het kader van de rechtszekerheid een vordering tot terugbetaling van een niet opgeëiste geldlening voor onbepaalde tijd weldegelijk kan verjaren Art 3:307 lid 2 BW. Dergelijke vorderingen verjaart na het verstrijken van een termijn van 20 jaar na de dag waarop opeising op zijn vroegst mogelijk is. Met andere woorden; Na 20 jaar na het verstrekken van de overeengekomen en verstrekte geldlening aan de schuldenaar, verjaart een geldlening van onbepaalde tijd. Er kan vanaf dat moment geen aanspraak meer gemaakt worden door de geldleningverstrekker.

Bron: Cash2Collect

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

Opheffing faillissement! En nu?

Opheffing Faillissement bij gebrek aan baten
Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, wordt er door de Rechtbank een curator aangesteld. Na uitspraak door de Rechtbank gaat de curator de administratie bestuderen en een optelling maken van de baten en lasten, welke er binnen de failliete boedel op het moment van faillissement aanwezig waren. In geval er weinig tot geen baten zijn om de kosten afwikkeling van het faillissement te kunnen dekken, zal de curator de Rechtbank voorstellen bij gebrek aan baten het faillissement op te heffen.

Wat zijn de gevolgen van een opheffing?
Vanaf het moment het faillissement door de Rechtbank is opgeheven om reden gebrek aan baten, blijven alle schulden openstaan. De schuldeiser(s) kunnen vanaf dat moment weer proberen de schulden te incasseren.

Wat is het verschil bij een natuurlijk persoon?
Bij een natuurlijk persoon spreekt men over een faillissement in persoon ook wel persoonlijk faillissement genoemd.  Wanneer er sprake is van een opheffing van een persoonlijk faillissement, herleven in dat geval de schulden ten laste van het natuurlijk persoon en heeft de schuldeiser ook hier de mogelijkheid de schuld in persoon te incasseren. Bij een opheffing faillissement wegens gebrek aan baten zijn in geen geval de schulden oninbaar. De schulden van voor het faillissement blijven, zolang de vordering niet verjaard is opeisbaar.

Hoe zit het in geval van een rechtsvorm?
Wanneer de failliet een rechtsvorm betreft zoals bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap, wordt deze na uitspraak faillissement uitgeschreven uit het handelsregister en wordt de rechtsvorm ontbonden. Bij een rechtsvorm is er wel sprake van een of meerdere bestuurders en deze kunnen wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer er ten tijde van de vennootschap onrechtmatige handelingen zijn gepleegd door de bestuurder(s).  Men praat hier dan over het zogenaamd Paulianeus handelen. Op het moment er hiervoor aanwijzingen zijn kan er een procedure Bestuursaansprakelijkheid worden aangespannen tegen de voormalige bestuurder(s) van de failliete vennootschap.

Kortom: Goed om te weten!
Wanneer een faillissement is uitgesproken en uiteindelijk om reden, bij gebrek aan baten het faillissement wordt opgeheven, zullen de schulden van voor het faillissement herleven. Dus wanneer u als eenmanszaak failliet gaat en uiteindelijk het faillissement wordt opgeheven, kunnen de schuldeisers de vordering alsnog bij u persoonlijk incasseren. In veel gevallen wordt hierbij direct een executietraject opgestart. Beslag op roerende en onroerende zaken danwel inkomen zijn in dergelijke gevallen niet ondenkbaar.

Ook wanneer uw debiteur failliet is verklaard, is uw vordering niet per definitie oninbaar!
Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op: Bel 085-0201060 of mail info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Finance en Creditmanagement

De Wki vanaf 1 april 2024 van kracht

Hoe was het voor 1 april 2024?
De incassobranche was altijd een zogenoemd vrij beroep waar geen kwaliteitseisen aan werden gesteld. Iedereen zonder specifieke eisen kon een incasso-bureau inschrijven bij de Kamer van Koophandel en aan de slag gaan. Dit is per 1 April 2024 gewijzigd door inwerkingtreding van de nieuwe wet Wki.

Hoe is het vanaf 1 april 2024?
Vanaf 1 april 2024 treed de Wet Kwaliteit incasso-dienstverlening (Wki) in werking. Nieuwe incassodienstverleners moeten vanaf voornoemde datum aan de kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. Incassodienstverleners welke voor deze datum reeds actief zijn als incassodienstverlener hebben 1 jaar na dato de tijd om aan de kwaliteitseisen te voldoen en zich alsnog te registreren.

Wie ziet toe op naleving van de Wki?
De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat verscherpt toezicht houden op naleving van deze wet en kan handhaven wanneer een incassodienstverlener zich niet aan de regels houdt.

Wat houdt de nieuwe wet in?
Deze wet introduceert strikte regels en normen voor incassobureaus en andere partijen betrokken bij incassodiensten. Enkele relevante overwegingen om zaken te doen met een geregistreerd incassobureau:

 1. Betrouwbaarheid van het incassobureau:
  • Het is essentieel om te werken met een betrouwbaar incassobureau. Een incasso-dienstverlener welke reeds werkt volgens wet en regelgeving en een gedragscode hanteert.
  • Daarnaast zijn er incassobureaus welke eveneens voldoen aan strenge normen en hebben een eigen keurmerk van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen (NVI). 
  • Het keurmerk waarborgt aspecten zoals ethiek, integriteit, transparantie, klachtenafhandeling en financiële stabiliteit.
  • Een jaarlijkse audit controleert of het incassobureau aan deze eisen voldoet.
 2. Juridische kennis en werkwijze:
  • Een malafide incassobureau mist vaak de benodigde juridische kennis. Als een opdracht-gever een incassovordering betwist, moet het incassobureau reageren op de aangedragen redenen.
  • Een ervaren incassobureau weet hoe ze debiteuren op een effectieve manier moet benaderen.
 3. Transparantie en tarieven:
  • Kies een incassobureau met een transparante werkwijze om verrassingen te voorkomen.
  • Sommige incassobureaus kunnen onduidelijk zijn over tarieven en kosten.
 4. Overige certificeringen en licenties:
  • Naast het NVI-keurmerk zijn er internationale ISO-normeringen die de kwaliteit van bedrijfsvoering aangeven.
  • Voor bepaalde vorderingen zijn specifieke licenties vereist, bijvoorbeeld voor vorderingen onder de Wet Financieel Toezicht (WFT). 

Mag er na 1 april 2025 nog zaken worden gedaan met een niet gecertificeerd incassobureau?
Het is na 1 april 2025 niet toegestaan uw vordering ter incasso uithanden te geven aan een incassodienstverlener welke niet beschikt over een registratie. Niet alleen de incassodienstverlener is op dat moment in overtreding maar ook voor een opdrachtgever is dit niet zonder gevolgen.

Wat zijn de gevolgen?
Een opdrachtgever die vanaf 1 april 2025 zaken doet met een niet-gecertificeerd incassobureau  loopt risico’s, zoals het niet voldoen aan de nieuwe regelgeving en mogelijke juridische problemen.

Advies:
Het is raadzaam om samen te werken met een gecertificeerd incassobureau om problemen te voorkomen en een succesvolle incasso te bevorderen.
Niet-geregistreerde incassodienstverleners mogen vanaf 1 april 2025 geen buitengerechtelijke incassowerkzaamheden meer uitvoeren!! 

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de naleving van de Wki en kan sancties opleggen aan incassobureaus die de regels overtreden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:
Bel 085-0201060 of mail info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Finance en Creditmanagement

Heeft No Cure No Pay ooit bestaan?

In het verleden was “No Cure No Pay” een bekende kreet. Zeker in de incassobranche werd hier vaak mee geadverteerd. Veel ondernemers en particuliere die op zoek zijn naar een incassobureau zoeken allereerst op internet naar deze term.

Is het een terechte vraag?
Is het reëel om op zoek te gaan naar een goed incassobureau wat haar diensten kosteloos aanbiedt? Wij denken dat dit geen goed uitgangspunt is, zeker wanneer men ook resultaat verwacht! Wat mag men verwachten wanneer iets GRATIS is? Naar onze mening Weinig tot Niets!

Als incassobureau krijgen wij regelmatig aanvragen waarbij de eerste vraag is, "Werken jullie op NoCureNoPay basis?" Met andere woorden, wij verwachten dat u als  incassobureau alle kosten op zich neemt en wij enkel en alleen de opbrengsten zullen ontvangen!

Men wil voor haar diensten betaald krijgen en zijn zelfs niet bereid het incassobureau voor haar verrichte diensten te betalen! Het incassobureau moet op haar beurt de geleverde diensten kosteloos uitvoeren! 

Onze dienstverlening is niet altijd kosteloos!
Als incassobureau hebben wij net als iedere andere ondernemer bedrijfskosten welke het afgelopen jaar eveneens fors zijn gestegen. Wanneer uw debiteur de vordering uiteindelijk niet danwel niet volledig betaald, door faillissement of andere reden, zullen deze kosten voor rekening van onze opdrachtgever komen. Naar onze mening een meer dan logisch gevolg.

Zo kunnen wij er voor blijven zorgen dat, zowel u als wij als incassobureau betaald krijgen voor de geleverde  diensten.

Natuurlijk bestaat No Cure No Pay niet!
No Cure No Pay is een credo wat marketingtechnisch velen aanspreekt echter allerminst een reële verwachting is!

Daarom werken wij op basis Fair Fee!
Uiteraard zijn ook wij, keer op keer, enthousiast wanneer een nieuwe opdrachtgever zich bij ons aanmeld als (nieuwe) opdrachtgever, maar ontkomen ook wij er niet aan onze inspanning,  tegen een redelijke vergoeding bij onze opdrachtgever in rekening te berekenen. Wij noemen dit, Fair Fee! 

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op: Bel 085-0201060 of mail info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Finance en Creditmanagement

Nieuwe Wet Turboliquidatie

Wat houdt de Wet Turboliquidatie in?
De 'Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie' is reeds van kracht. Deze wet, die betrekking heeft op de ontbinding van rechtspersonen zonder baten, bekend als turboliquidatie, is sinds 15 november 2023 van kracht. De wijzigingen omvatten de introductie van deponeringsverplichtingen voor bestuurders en de mogelijkheid om civielrechtelijke bestuur verboden en boetes op te leggen in geval van misbruik.

Wat was de situatie voor 15 november 2023?
Voorheen kon een rechtspersoon eenvoudig liquideren via turboliquidatie, maar de nieuwe wetgeving, die schuldeisers beter beschermt, maakt het proces van ontbinding per 15 november 2023 minder eenvoudig en meer gereguleerd.

Wat is de situatie na intreding van deze Wet?
Onder de nieuwe wetgeving voor turboliquidatie moet het bestuur binnen 14 dagen na het ontbindingsbesluit specifieke documenten opstellen, zoals een ontbindingsbalans en staat van baten en lasten. Deze documenten moeten ter inzage worden gelegd bij de Kamer van Koophandel en verstrekt aan schuldeisers. Niet-naleving door bestuurders kan leiden tot economische delicten en/of een bestuur verbod.

Wat zijn de Fiscale gevolgen?
De fiscale gevolgen van het ontbinden van een BV, met name voor Directeur-Grootaandeelhouders (DGA's), omvatten mogelijke inkomstenbelasting. Turboliquidaties worden gezien als een fictieve vervreemding, met belastingvrije stortingen bij oprichting, terwijl de waarde boven de verkrijgingsprijs belast kan worden in box 2. Ook kunnen er fiscale problemen ontstaan bij pensioen, stamrecht of schulden aan de BV.

Wanneer spreekt men over een Turboliquidatie?
Een turboliquidatie treedt op wanneer een rechtspersoon op eigen initiatief wordt ontbonden zonder aanwezige activa. De nieuwe wet vereist transparantie, waarbij het voormalige bestuur binnen 14 dagen na ontbinding specifieke documenten moet deponeren, en schuldeisers hiervan op de hoogte moet stellen.

Waarom is de Wet Turboliquidatie ingevoerd?
De wet is ingevoerd vanwege de verwachting dat ondernemers, getroffen door de coronacrisis, hun bedrijven snel willen beëindigen. Dit verhoogt volgens de Minister voor Rechtsbescherming het risico op misbruik van turboliquidatie. Sancties voor niet-naleving omvatten boetes tot €22.500 of zes maanden hechtenis, evenals bestuur verboden.

Tot wanneer is deze Wet Turboliquidatie geldig?
Deze regeling is initieel geldig voor twee jaar, met evaluatie voor mogelijke permanente implementatie. Ontbindingsbesluiten vóór de inwerkingtreding worden uitgezonderd. Een fiscaal jurist benadrukt dat bij schulden zonder activa, hoewel wettelijk toegestaan, het overwegen van een faillissementsaanvraag verstandiger kan zijn om mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:
Bel ons 085-0201060 of mail naar info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Finance en Creditmanagement

Wat is een Betaalbewijs?

Wat is een betaalbewijs?
Een betalingsbewijs is een bewijs dat een debiteur voor een bepaald product of dienst heeft betaald. Betalingsbewijzen zijn er in de meest uiteenlopende vormen. Het hoeft daarbij niet altijd om een ondertekend document te gaan. Een bankafschrift of een kassabon zijn namelijk ook voorbeelden van betalingsbewijs.

Wanneer men een factuur stuurt, is dit een aankondiging dat een debiteur een betaling verschuldigd is aan de andere partij. Bij onenigheid dient een debiteur aan te tonen dat hij daadwerkelijk heeft betaald. In veel gevallen is het in de praktijk aantoonbaar dat er betaald is door het aanleveren van een betaalbewijs. In de meeste gevallen is het leveren van een betalingsbewijs niet zo moeilijk, bijvoorbeeld omdat je een kassabon hebt of omdat je een bankafschrift kan voorleggen. Bij een contante betaling is het altijd verstandig om een bewijs van betaling in de vorm van een kwitantie te vragen.

Waarom heb ik een betalingsbewijs nodig?
Op het moment er onenigheid ontstaat over een betaling tussen de eiser en debiteur, biedt een betaalbewijs uitkomst.  In geval een eiser betwist dat zij een betaling heeft ontvangen van debiteur kan debiteur zijn betaling bewijzen doormiddel van het overleggen van een betaalbewijs. Debiteur heeft een brengschuld en moet eigenhandig bewijzen dat hij de betaling wel degelijk heeft gedaan. De eiser hoeft in principe niet te bewijzen dat hij het geld niet heeft ontvangen, behalve wanneer de klant  het betaalbewijs reeds heeft overlegd aan eiser.  Debiteur heeft de zorg dat de verschuldigde betaling door eiser daadwerkelijk wordt ontvangen. Alle hieraan verbonden risico’s komen voor rekening van debiteur.  In geval van verlies of onderweg naar eiser, komen voor verantwoording van debiteur!

Omwille van dit alles is het voor de klant belangrijk om een betalingsbewijs te hebben. Wanneer de betaling via een bankrekening is uitgevoerd, is dit steeds het geval. Dan blijft het wel belangrijk om de bankafschriften goed bij te houden. Bij contante betaling is het aan te raden om een bewijs van betaling te vragen.

Kwitantie als betalingsbewijs!
Bij cash betaling zal een klant vaak om een bonnetje of kwitantie vragen. Als ondernemer ben je niet verplicht om telkens zo’n kassabon uit te geven. Alleen wanneer de klant hierom vraagt. Zo’n kwitantie hoeft niet aan specifieke eisen te voldoen. In veel gevallen is het voldoende om op een papiertje de naam van het bedrijf, de datum en het ontvangen bedrag te vermelden. In de praktijk is het wel verstandig om aanvullende gegevens op te nemen, zoals de naam van de ontvanger of zijn bedrijf en een verwijzing naar de betaalde factuur en/of het product of de dienst. Eventueel kan je ook noteren welk deel van het betaalde bedrag btw is. Des te meer erg genoteerd staat, des te beter.

Kwitantie als eigendomsbewijs!
Behalve een bewijs van betaling, is een kwitantie ook een eigendomsbewijs. Het bewijst namelijk dat het product rechtsgeldig is verkregen en dat het niet van diefstal afkomstig is. Dit nut valt enigszins te relativeren omdat ook een factuur een bewijs van eigendom is. Zo’n factuur moet je verplicht uitreiken aan ondernemers. Het verschil tussen een factuur en een kwitantie is dat een factuur een vordering aantoont en een kwitantie een betaling. Bovendien moet een factuur aan talloze wettelijke eisen voldoen en kan het enkel door een ondernemer worden uitgereikt, terwijl ook particulieren een kwitantie mogen uitreiken. Enkel wanneer er in de voorwaarden een eigendomsvoorbehoud is opgenomen, is een bewijs van betaling wel nodig.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:
Bel ons 085-0201060 of mail naar info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Finance en Creditmanagement

IncassoNieuws

Nieuw!
Deb2Collect, Debiteurenbeheer voor een Vast Tarief!

Belt u graag Uw debiteur met de vraag waar een betaling blijft?
Of men nu een zelfstandig ondernemer is of men is werkzaam op een administratieve afdeling, weinig mensen vinden het prettig om de debiteuren na te bellen wanneer facturen onbetaald blijven. Toch is het belangrijk dat uw debiteuren regelmatig door u als Crediteur worden benadert! Op deze manier wordt uw factuur keer op keer onder de aandacht gebracht en gehouden. Daarnaast houdt u op deze manier min of meer zicht op de situatie en voortgang bij uw Debiteur.

De kracht bij Effectief Debiteurenbeleid is Duidelijk zijn in het Debiteurenproces en daarbij een Helder Signaal af te geven aan Debiteur!  Wanneer je als ondernemer overweegt het Debiteurenbeheer volledig te Outsourcen, wil je graag weten wat de totale kosten zijn per maand of op jaarbasis?Deb2Collect neemt het volledig Debiteurenbeheer van u over tegen een vaste vergoeding.  Vooraf wordt de afspraak gemaakt op welke manier en frequent Uw Debiteur wordt aangemaand en in welk tijdsbestek een volledig traject loopt.

Uw wilt een Vast Tarief en geen onverwachte kosten achteraf. Uw begroting vooraf moet een duidelijk beeld geven als het gaat om maandelijkse Kosten en Resultaten. Daarbij is ons inziens geen ruimte voor verrassingen achteraf. Deb2Collect geeft u als klant vooraf een duidelijk inzicht in de Tarief, Kosten en te verwachten Resultaat.

Wordt het een incassozaak, Minnelijk op basis No Cure No Pay! Doordat wij gebruik maken van de modernste software op gebied van debiteurenbeheer in combinatie werkwijze en ervaring, behalen wij voor iedere opdrachtgever het maximale resultaat. En mocht het resultaat in een dossier iets minder zijn, dan dragen wij uw vordering over ter incasso aan Cash2Collect.

Zij incasseren iedere factuur voor klanten van Deb2Collect (minnelijk incassotraject) op basis No Cure No Pay. Daarmee zorgt Deb2Collect er voor dat haar klanten profiteren van Minimale Ergernis tegen een Maximaal Resultaat!

Wij adviseren:
Wanneer u de focus wilt leggen op het genereren van meer omzet binnen Uw onderneming, zullen wij als Deb2Collect de Focus leggen dat deze omzet ook betaald wordt. Kijk voor meer informatie op www.deb2collect.nl of bel ons kantoor 085-0139609

Bron: Deb2Collect BV

Corona voorbij, Bedrijven openen weer de deuren!

Het lijkt er de afgelopen tijd sterk op dat we het Corona Virus hebben verslagen. De Corona maatregelen worden langzaam versoepeld en de horeca gaat langzaam weer open. We krijgen onze vrijheid weer terug  en de economie start langzaam weer op. Ook u als ondernemer zal weer actief klanten gaan benaderen en de omzet zal naar verwachting in de komende maanden weer stapsgewijs gaan toenemen.

De ervaring leert dat niet iedere onderneming even snel haar liquiditeit weer op orde heeft. Deskundigen geven aan dat men  verwacht dat dit nog wel enige tijd gaat duren. Het is daarom van belang in deze periode als ondernemer uw klanten / debiteuren sterk in de gaten te houden. In hoeverre zullen zij uw betaaltermijn overschrijden?

Ontvangt u in de komende maanden signalen die er op wijzen dat het financieel niet goed gaat met een of meerdere van uw relaties, dan is het verstandig direct het gesprek met hen aan te gaan. Juist hierbij is het heel belangrijk de vinger aan de pols te houden en signalen vroegtijdig te signaleren!

Wanneer ter incasso uithanden geven? 
Voor de uitbraak van het Corona Virus en het begin van de Corona Crisis, waren veel crediteuren flexibel in het hanteren van het betaaltermijn. In veel gevallen was men vaak bereid debiteuren extra tijd te geven om alsnog de vordering te voldoen of stond men open voor een creatieve oplossing.

Cash2Collect adviseert haar opdrachtgevers het debiteurenproces strak te hanteren en er op toe te zien dat het afgesproken betaaltermijn nauwlettend wordt gevolgd. Het is belangrijk een duidelijk een eenduidig signaal af te geven aan uw debiteur. Uiteraard is er in een zeer bijzonder geval ruimte voor versoepeling maar hanteer dit als uitzondering en niet als regel. 

En mocht blijken dat uw telefoongesprek of poging uw factuur betaald te krijgen niet het gewenste resultaat oplevert, Dan zonder enige twijfel uw vordering overdragen en uw incassopartner. Vaak ziet men in dit soort situaties dat er het bekende Domino effect ontstaat. Wanneer u zich bereid toont in te stemmen met een langer betaaltermijn, zal uw betaling enkel worden gebruikt om een andere Crediteur of Incassobureau van de deur te houden!

U vindt Direct ter Incasso te Snel Gaan?Wanneer u het lastig vindt om uw debiteuren direct over te dragen ter incasso en daarmee te confronteren met extra kosten als Rente en Incassokosten, dan is de Pre-Incassobrief een Prima Oplossing! Bij het gebruik van een Pre-Incassobrief, wordt uw debiteur niet direct geconfronteerd met extra kosten maar krijgt wel het gevoel dat u zijn probleem serieus neemt en u daarmee een duidelijk signaal afgeeft.  Lees meer over het gebruik van de Pre-incassobrief via bovenstaande link.

Wij adviseren:
Blijf menselijk maar laat u niet beïnvloeden. Voor u het weet wordt u het slachtoffer van de penibele situatie waarin uw debiteur zich op dat moment bevindt. Goed creditmanagement is duidelijk zijn naar de debiteur. Wanneer u aangeeft de vordering uithanden te zullen geven bij non-betaling, doe het dan ook! Loze dreigementen worden door kwaadwillende debiteuren snel opgemerkt. 

Bron: Cash2Collect BV

Corona voorbij, Bedrijven openen weer de deuren!

Het lijkt er de afgelopen tijd sterk op dat we het Corona Virus hebben verslagen. De Corona maatregelen worden langzaam versoepeld en de horeca gaat langzaam weer open. We krijgen onze vrijheid weer terug  en de economie start langzaam weer op. Ook u als ondernemer zal weer actief klanten gaan benaderen en de omzet zal naar verwachting in de komende maanden weer stapsgewijs gaan toenemen.

De ervaring leert dat niet iedere onderneming even snel haar liquiditeit weer op orde heeft. Deskundigen geven aan dat men  verwacht dat dit nog wel enige tijd gaat duren. Het is daarom van belang in deze periode als ondernemer uw klanten / debiteuren sterk in de gaten te houden. In hoeverre zullen zij uw betaaltermijn overschrijden?

Ontvangt u in de komende maanden signalen die er op wijzen dat het financieel niet goed gaat met een of meerdere van uw relaties, dan is het verstandig direct het gesprek met hen aan te gaan. Juist hierbij is het heel belangrijk de vinger aan de pols te houden en signalen vroegtijdig te signaleren!

Wanneer ter incasso uithanden geven? 
Voor de uitbraak van het Corona Virus en het begin van de Corona Crisis, waren veel crediteuren flexibel in het hanteren van het betaaltermijn. In veel gevallen was men vaak bereid debiteuren extra tijd te geven om alsnog de vordering te voldoen of stond men open voor een creatieve oplossing.

Cash2Collect adviseert haar opdrachtgevers het debiteurenproces strak te hanteren en er op toe te zien dat het afgesproken betaaltermijn nauwlettend wordt gevolgd. Het is belangrijk een duidelijk een eenduidig signaal af te geven aan uw debiteur. Uiteraard is er in een zeer bijzonder geval ruimte voor versoepeling maar hanteer dit als uitzondering en niet als regel. 

En mocht blijken dat uw telefoongesprek of poging uw factuur betaald te krijgen niet het gewenste resultaat oplevert, Dan zonder enige twijfel uw vordering overdragen en uw incassopartner. Vaak ziet men in dit soort situaties dat er het bekende Domino effect ontstaat. Wanneer u zich bereid toont in te stemmen met een langer betaaltermijn, zal uw betaling enkel worden gebruikt om een andere Crediteur of Incassobureau van de deur te houden!

U vindt Direct ter Incasso te Snel Gaan?Wanneer u het lastig vindt om uw debiteuren direct over te dragen ter incasso en daarmee te confronteren met extra kosten als Rente en Incassokosten, dan is de Pre-Incassobrief een Prima Oplossing! Bij het gebruik van een Pre-Incassobrief, wordt uw debiteur niet direct geconfronteerd met extra kosten maar krijgt wel het gevoel dat u zijn probleem serieus neemt en u daarmee een duidelijk signaal afgeeft.  Lees meer over het gebruik van de Pre-incassobrief via bovenstaande link.

Wij adviseren:
Blijf menselijk maar laat u niet beïnvloeden. Voor u het weet wordt u het slachtoffer van de penibele situatie waarin uw debiteur zich op dat moment bevindt. Goed creditmanagement is duidelijk zijn naar de debiteur. Wanneer u aangeeft de vordering uithanden te zullen geven bij non-betaling, doe het dan ook! Loze dreigementen worden door kwaadwillende debiteuren snel opgemerkt. 

Bron: Cash2Collect BV

In hoeverre is het Incassotraject Schadelijk?
Veel ondernemers worstelen met de vraag of het uithanden geven van een vordering direct het einde betekend van een Klantrelatie. Wij merken dat dit in heel veel gevallen de reden is waarom ondernemers vaak langer wachten met het uithanden geven van een onbetaalde factuur. Vaak is men bang dat het incassobureau de relatie tussen partijen op scherp zet en daarmee het commercieel belang verloren gaat.

In tegenstelling tot het gevoel van de ondernemer, adviseren wij juist niet te wachten en de vordering gewoon over te dragen aan ons kantoor. Het is  belangrijk een duidelijk signaal af te geven aan uw debiteur. Het "dreigement", de factuur over te dragen aan een incassobureau, mag nooit een loos dreigement zijn.  Wanneer een debiteur dat eenmaal door heeft, zal hij u de volgende keren hierin niet meer serieus nemen.

Wat zal de Klantrelatie in stand houden?
Cash2Collect geeft haar klanten aan dat zij 98% Klantbehoud realiseert. De kracht waarom wij overtuigd zijn te zorgen voor maximaal klantbehoud, komt doordat wij iedere klant / debiteur van onze opdrachtgever met Respect Behandelen en daarnaast een Duidelijk Signaal afgeven.

Wanneer wij met debiteur een afspraak maken, gaan wij er vanuit dat deze stipt wordt nagekomen. Enkel wanneer er duidelijk sprake is van onmacht, zullen wij hiervan kunnen afwijken. Nogmaals Duidelijkheid en Respectvol Communiceren naar Uw klant, draagt bij aan een optimaal resultaat en houdt de Klantrelatie in Stand.

Te lang Wachten = Onnodig Risico Lopen!
Wanneer u uw klant / de debiteur teveel ruimte geeft om uw factuur te betalen, zal dit resulteren in een onnodig Financieel Risico voor u als ondernemer. Wanneer uw debiteur uw factuur niet binnen uw betaaltermijn kan voldoen, betekend niets anders dan dat debiteur op dat moment in betalingsproblemen verkeerd. Voor u als ondernemer moet dit hét signaal zijn dat u opmerkzaam bent naar deze debiteur.

Vooral de tijd waarin wij nu leven, De  Coronacrisis zorgt voor veel minder omzet in diverse branches in de markt. Vele ondernemingen worden momenteel  Kunstmatig in leven gehouden door de Overheid. Overheidssteun zorgt op dit moment dat ook de bedrijven die voor de Coronacrisis financieel in slecht weer verkeerde nog steeds "Ademen". Wanneer straks de staatsteun wordt ingetrokken en deze door enkele ondernemingen zelfs deels dienen te worden terugbetaalt, zullen veel ondernemingen alsnog Failliet gaan.  Heeft u als ondernemer juist deze partijen financieel de ruimte gegeven, kunnen zij er voor zorgen dat ook u in de financiële problemen terecht zult komen.

Bron: Cash2Collect BV

Incasso

Debiteur

Cash2Collect

Cash2Collect © COPYRIGHT - 2024 | ALL RIGHTS RESERVED | Gemaakt door RAION DESIGN
chevron-down