fbpx

De Relatie Helder en Transparant houden

Algemene Voorwaarden Cash2Collect

Algemene Voorwaarden

Om de relatie met u als onze opdrachtgever helder en transparant te houden, werken wij met iedere opdrachtgever van Cash2Collect middels een incasso-overeenkomst in combinatie met onze algemene voorwaarden.  Hiermee trachten wij iedere vorm van miscommunicatie of onduidelijkheid te voorkomen en weg te nemen en zijn daarnaast de gemaakte afspraken met een opdrachtgever helder en duidelijk geregeld! Hieronder treft u een afschrift van onze geldende alg. voorwaarden. Vanzelfsprekend wordt bij iedere opdrachtbevestiging in bijlage een kopie van onze AV meegezonden. 

1.Definities

Artikel 1.1
Cash2Collect BV., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere. Opdrachtgever: Iedere opdrachtgever van Cash2Collect B.V. zijnde iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat, evenals diens rechtsgeldige vertegenwoordiger of gemachtigde. Debiteur: de schuldenaar van de Opdrachtgever. Overeenkomst: overeenkomst tussen Cash2Collect B.V. en de Opdrachtgever voor het leveren van bepaalde diensten en/of producten. Vordering: bedrag dat debiteur dient te voldoen. Hoofdsom: totaal van de nog openstaande facturen.

Artikel 1.2

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en Opdrachtbevestiging van Cash2Collect B.V. en daaruit voortvloeiende overeenkomst(en) met betrekking tot het verlenen van diensten op het gebied van Kredietinformatie en Incasso Services. Acceptatie van aanbiedingen van Cash2Collect B.V. kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene voorwaarden, waarbij Opdrachtgever tevens afstand doet van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

Artikel 1.3

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig in of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cash2Collect B.V. en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 1.4

Indien Cash2Collect B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit nimmer dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cash2Collect B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 1.5

Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en/of door een medewerker van Cash2Collect B.V. gedane toezeggingen zijn voor Cash2Collect B.V. niet bindend, tenzij deze toezeggingen door de directie of een daartoe bevoegde persoon van Cash2Collect B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 1.6

Cash2Collect B.V. is te allen tijde bevoegd opdrachten te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen.

Artikel 1.7

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden overeenkomsten met Cash2Collect B.V. aangegaan voor de duur van één jaar. Indien deze niet voor de einddatum schriftelijk wordt opgezegd, vindt automatisch verlenging van de overeenkomst plaats voor (telkens) wederom één jaar.

2. Tarieven

Artikel 2.1
De tarieven van Cash2Collect B.V. kunnen vermeld staan in een afzonderlijk tarievenoverzicht, dat geacht wordt deel uit te maken van de toepasselijke incasso-overeenkomst.

Artikel 2.2
Bij het in behandeling nemen van de eerste incasso opdracht, is Cash2Collect B.V. gerechtigd, eenmalig een opstartfee in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

Artikel 2.3

Cash2Collect B.V. behoudt zich het recht voor de tarieven met betrekking tot haar diensten op elk moment te wijzigen. Opdrachtgever heeft dan het recht de lopende overeenkomst naar keuze al dan niet op de herziene basis voort te zetten, tenzij de tariefswijziging wordt veroorzaakt door een van overheidswege bij of krachtens de wet genomen maatregel. Cash2Collect B.V. zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de gewijzigde tarieven in kennis stellen. Opdrachtgever dient zijn eventuele keuze om de overeenkomst niet op herziene basis voort te zetten binnen vier weken na toezending van de gewijzigde tarieven schriftelijk aan Cash2Collect B.V. kenbaar te maken.

3. Betaling

Artikel 3.1

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient
betaling binnen 14-dagen na factuurdatum te geschieden.

Artikel 3.2

Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Cash2Collect B.V. is ontvangen, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is Opdrachtgever Cash2Collect B.V., wanneer deze een consument betreft, een rente verschuldigd conform de alsdan wettelijke geldende consumenten rente, vermeerderd met een opslag van 2% per jaar. Voor niet-consumenten, is deze een rente verschuldigd conform de alsdan wettelijke geldende handelsrente vermeerderd met een opslag van 2% per jaar. Dit dient te worden berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van Cash2Collect B.V. het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden bij niet-consumenten tussen partijen vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van €40,00 welke kosten in geval van gerechtelijke invordering bovenop de proceskosten verschuldigd zullen zijn. In geval van consumenten zal de wettelijke staffel conform de Wet incassokosten W.I.K. worden gehanteerd. Indien Cash2Collect B.V. kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

4. Informatie

Artikel 4.1
Alle inlichtingen c.q. gegevens die op grond van een met Cash2Collect B.V. gesloten overeenkomst worden verstrekt dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mogen nimmer, worden vermenigvuldigd, noch op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk bekend of toegankelijk worden gemaakt voor derden – de onderneming waarop de gegevens betrekking hebben daaronder begrepen – noch als bewijsmiddel dienen bij enig onderzoek, behoudens bij wet genoemde uitzonderingen. Opdrachtgever is gehouden inlichtingen uitsluitend voor eigen gebruik en de overeengekomen doelen aan te vragen. Indien door Opdrachtgever dan wel door zijn medewerkers of aan hem gelieerde personen om welke reden dan ook niet aan het in dit artikel bepaalde wordt voldaan, is Opdrachtgever verplicht alle door Cash2Collect B.V. dientengevolge geleden schade te vergoeden en haar te vrijwaren voor aanspraken op schadevergoeding die dientengevolge door derden bij haar worden ingediend.

Artikel 4.2

Opdrachtgever mag noch de naam van Cash2Collect B.V. noch de door haar vertrouwelijk verstrekte gegevens als bron van inlichtingen bekend maken, tenzij Cash2Collect B.V. hiertoe vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend, waarbij Cash2Collect B.V. zich het volledige recht voorbehoudt de juistheid te verifiëren van elke aanhaling of vermelding ontleend aan door haar verstrekte inlichtingen c.q., gegevens.

Artikel 4.3

Vanwege het grote aantal informatiebronnen c.q. derden waarop Cash2Collect B.V. zich dient te verlaten zonder daarover controle te hebben, erkent Opdrachtgever dat Cash2Collect B.V. niet kan garanderen of instaan voor de juistheid, volledigheid en recentheid van verstrekte inlichtingen, gegevens of adviezen. Opdrachtgever aanvaardt als gegeven dat elke zakelijke beslissing in mindere of meerdere mate het aanvaarden van risico met zich meebrengt en dat Cash2Collect B.V. bij het verstrekken van adviezen en gegevens tegen dit risico van Opdrachtgever geen verzekering biedt en kan bieden, op welke wijze dan ook.

Artikel 4.4
Over derde resultaten van de werkzaam-heden zoals overeengekomen en uitgevoerd door Cash2Collect B.V. wordt Opdrachtgever periodiek geïnformeerd middels diverse rapportage- mogelijkheden, bijvoorbeeld online inzage en stand van zaken verstrekking.

5. Incasso

Artikel 5.1
Cash2Collect B.V. is bij het uitvoeren van Incasso opdrachten binnen Nederland gebonden aan de voor
haar geldende beroeps- en gedragsregels, conform het Nederlands geldend recht. De Opdrachtgever verklaart door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden de uit voornoemde regels voortvloeiende verplichtingen volledig te zullen respecteren en zich daaraan te
conformeren.

Artikel 5.2

Indien Opdrachtgever Cash2Collect B.V. opdraagt een vordering te incasseren, machtigt Opdrachtgever Cash2Collect B.V. in haar naam alle benodigde Incasso- en gerechtelijke handelingen te (doen) verrichten die naar het oordeel van Cash2Collect B.V. noodzakelijk zijn.

Genoemde machtiging houdt onder meer in:
– zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;
– het aan debiteur in rekening brengen van rente   en kosten;
– het ontvangen van gelden;
– het treffen van een redelijke betalingsregeling;
– het (doen) starten van een procedure
  voor een rechterlijke instantie, ook indien nog slechts incassokosten verschuldigd zijn (zie hierna art.5.9);
– het aanvragen van een faillissement, na   verkrijging van uitdrukkelijke goedkeuring door Opdrachtgever.

Artikel 5.3
Opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, geen enkel contact met de debiteur te hebben en deze in alle gevallen naar Cash2Collect B.V. te verwijzen. Er zullen door Opdrachtgever hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met Cash2collect B.V. afspraken met debiteur worden gemaakt aangaande de ter Incasso aangeboden vordering. Indien Opdrachtgever deze voorwaarde niet in acht neemt, is er sprake van wanprestatie van de zijde van Opdrachtgever in de zin van art. 6:74 cv. 9W.

Artikel 5.4

Cash2Collect B.V. zal, voor zover wettelijk en/of contractueel toegestaan, de door de Opdrachtgever aangeleverde vordering verhogen met de verschuldigde wettelijke en/of contractuele rente en een vergoeding voor de wettelijke en/of contractuele buitengerechtelijke Incassokosten. De rente wordt aan de debiteur doorberekend tot het moment van volledige voldoening.

Artikel 5.5

Opdrachtgever dient per omgaande betalingen, creditnota’s of overige relevante informatie, benodigd om een opdracht naar behoren uit te kunnen voeren, aan Cash2Collect B.V. te melden. Cash2Collect B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, niet juist of niet tijdig verstrekken van voornoemde informatie.

Artikel 5.6

Indien het schriftelijk en telefonisch benaderen van debiteur niet tot betaling leidt, zal Cash2Collect B.V., met inachtneming het hierna onder 5.7 en 5.9 gestelde en indien Cash2Collect B.V. zulks verantwoord acht, Opdrachtgever voorstellen tot gerechtelijke invordering over te gaan, hetgeen behoudens omgaand tegenbericht van Opdrachtgever vervolgens zal worden geëffectueerd. Een gerechtelijke procedure wordt door Cash2Collect B.V. voor en namens de Opdrachtgever gevoerd, alsook voor diens rekeningen risico. Opdrachtgever is en blijft immers de procespartij. Cash2Collect B.V. is alsdan gerechtigd desgewenst een kosten-voorschot te verlangen voor de met de gerechtelijke invordering samenhangende kosten. Indien het verlangde kostenvoorschot niet tijdig door Cash2Collect B.V. is ontvangen, behoudt Cash2Collect B.V. zich het recht voor de behandeling van de vordering op te schorten. Alle gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, waaronder ook het verstrijken van verjaringstermijnen, komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 5.7

Cash2Collect B.V. is gemachtigd door Opdrachtgever de gerechtelijke invordering in handen te geven van een door haar aan te wijzen advocaat en/of deurwaarder. Gebruikmaking van diensten van andere dan door Cash2Collect B.V. aangewezen advocaten en/of deurwaarders is mogelijk. Indien de vordering uiteindelijk toch geïncasseerd wordt, blijft Cash2Collect B.V. commissiegerechtigd over het geïncasseerde bedrag.

Artikel 5.8

Cash2Collect B.V. acht het niet vanzelfsprekend over te gaan tot gerechtelijke Incasso van vorderingen tot EUR 250, gelet op de relatief hoge kosten die daaraan zijn verbonden, maar de uiteindelijke beslissing om eventueel over te gaan tot gerechtelijke Incasso van de hoofdvordering ligt bij de Opdrachtgever.

Artikel 5.9

De uitzondering hierop is een gerechtelijke procedure voor de op grond van de W.I.K. of de algemene voorwaarden van Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. Opdrachtgever heeft door middel van de incasso opdracht, Cash2Collect B.V. gemachtigd om te allen tijde, zonder voorafgaande toestemming, voor en namens Opdrachtgever te procederen tot het verkrijgen van deze kosten. Een gerechtelijke procedure als bedoeld in artikel 5.6 geschiedt eveneens voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 5.10

De Incassodiensten van Cash2Collect B.V. mogen slechts worden aangewend met betrekking tot bestaande vorderingen welke voortkomen uit wettelijke geoorloofde transacties.

Artikel 5.11

Vanaf het moment van opdrachtbevestiging door Cash2Collect B.V. aan Opdrachtgever berekent Cash2Collect B.V. provisie over het geïncasseerde bedrag, onverschillig of betaling door c.q. namens de debiteur rechtstreeks aan Opdrachtgever, aan een derde ten bate van Opdrachtgever of aan Cash2Collect B.V. geschiedt, en ongeacht de werkzaamheden die Cash2Collect B.V. heeft verricht. Alles conform Art. 6:44 BW

Artikel 5.12

Indien de Incasso van een vordering leidt tot teruggave van goederen, wordt provisie berekend over de factuurwaarde van deze goederen. Dezelfde regeling is van toepassing indien (een deel van) de vordering wordt gecrediteerd om redenen anders dan ter oplossing van een klacht m.b.t. de geleverde goederen c.q. diensten.

Artikel 5.13

Indien Opdrachtgever een Incasso-opdracht intrekt, buiten Cash2Collect B.V. om een betalingsregeling overeenkomt, met debiteur een schikking treft, dan wel een verdere Incasso behandeling in de weg staat, is Cash2Collect B.V. gerechtigd over de haar ter Incasso gestelde vordering provisie in rekening te brengen. Deze provisie wordt berekend over de ter incasso aan Cash2Collect B.V. gegeven hoofdsom, overeenkomstig de staffel W.I.K. bij B2C en 15% met een min. van €40.00 bij B2B vorderingen. Een en ander geldt niet indien de Opdrachtgever tot boekhoudkundige afschrijving van de vordering overgaat en hiertoe wettelijk en overtuigend bewijs hiervan kan overleggen.

Artikel 5.14

Betalingen door debiteur aan Cash2Collect B.V. worden geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook in geval van surseance of faillissement van Cash2Collect B.V.

Artikel 5.15

Cash2Collect B.V. is gerechtigd iedere betaling van debiteur allereerst in mindering te brengen op de Incassokosten, vervolgens op de rente en als laatste op de hoofdsom. Indien debiteur de vordering niet (geheel) voldoet, is er ook op het geïncasseerde deel van de vordering provisie verschuldigd conform de Art. 6:44 BW. Reeds geïncasseerde gelden zullen eerstens in mindering worden gebracht op de afrekening. Indien debiteur zowel de hoofdsom als de rente en de Incassokosten voldoet, is de Opdrachtgever geen provisie verschuldigd. Mocht op grond van een gerechtelijke uitspraak een hoger bedrag aan Incasso kosten van de debiteur worden geïncasseerd, dan de provisie die aan de Opdrachtgever wordt berekend, dan is Cash2Collect B.V. gerechtigd tot het bedrag dat na gerechtelijke uitspraak aan Incassokosten wordt geïncasseerd.

Artikel 5.16
Bij de berekening van de verschuldigde Incassoprovisie zal als tijdstip non betaling gelden de valutadatum van het dagafschrift van de bank- of girorekening waarop het betreffende bedrag is bijgeschreven, de datum van verzilvering van een cheque, dan wel datum van een contante betaling of de meldingsdatum van een contante betaling in geval dat die melding op een latere datum geschiedt dan op de datum van de contante betaling. Cash2Collect B.V. behoudt zich het recht voor om van Opdrachtgever een bewijs van betaling te verlangen.

Artikel 5.17

Indien na aanvang van de Incassoprocedure blijkt dat de hoofdsom reeds meer dan 14-dagen voor de aanvang van de Incasso procedure rechtstreeks aan de Opdrachtgever werd betaald, is Cash2Collect B.V. gerechtigd 75% van het normale provisietarief in rekening te brengen. Hetzelfde geldt voor gedeeltelijke betalingen.

Artikel 5.18

Cash2Collect B.V. aanvaardt met betrekking tot vorderingen op buiten Nederland gevestigde debiteuren en vorderingen welke in buitenlandse valuta luiden geen aansprakelijkheid voor koers- en/of omrekenings-verschillen en/of transferproblemen.

Artikel 5.19

Afdracht van de door Cash2Collect B.V. ontvangen gelden aan de Opdrachtgever geschiedt uiterlijk in de maand volgende op die waarin de betaling door Cash2Collect B.V. is ontvangen.

Artikel 5.20

Wanneer opdrachtgever tot max. 3 maal toe ingebreke blijft tot het verstrekken van informatie aan Cash2Collect B.V. of geen enkele reactie geeft op het meermaals rappelleren, per brief, per email of per sms bericht, door Cash2Collect, dan is opdrachtgever hiermee officieel ingebreke en stagneert daarmee het lopende incassoproces. Cash2Collect B.V. is alsdan gerechtigd de incassozaak te sluiten en de geldende incassoprovisie  door te belasten aan opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid


Artikel 6.1
Cash2Collect B.V. levert te allen tijde een inspanningsverplichting en kan nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald Incassoresultaat.

Artikel 6.2

De buitengerechtelijke- en gerechtelijke Incasso door Cash2Collect B.V. geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 6.3

Cash2Collect B.V. is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door verzuim, nalatigheid of onachtzaamheid van haar medewerkers en derden zoals advocaten, deurwaarders of buitenlandse Incasso partners, of voortvloeiend uit toevallige omstandigheden buiten haar controle bij het inwinnen, ontvangen, samenvatten, interpreteren, rapporteren, communiceren of leveren van adviezen en/of gegevens, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, gegevens vervat in publicaties en de beantwoording van verzoeken van Opdrachtgever om inlichtingen en/of advies in het kader van welke dienst dan ook. Cash2Collect B.V. is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, zelfs niet indiende mogelijkheid van dergelijke schade vooraf aan haar ter kennis is gebracht.

Artikel
6.4
Conform Richtlijn Stichting Derdengelden Incasso d.d. 1.5.2012 geldt de hiervoor onder 6.5 uitgesloten aansprakelijkheid van Cash2Collect B.V. niet ten aanzien van door de deurwaarders nog aan Cash2Collect B.V. af te dragen Derdengelden.
6.6 Vorenstaande uitsluiting van aansprakelijk-heid geldt niet indien en voor zover de door Cash2Collect B.V. gesloten beroeps aansprakelijkheids- verzekering in voorkomend geval dekking biedt.

7. Reclame

Artikel 7.1
Reclames met betrekking tot de Incassowerkzaamheden van Cash2Collect B.V. dienen binnen 14 dagen na het verstrijken van de omstreden gebeurtenis schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijn is het uitoefenen van het recht van reclame niet meer mogelijk en wordt Opdrachtgever geacht de geleverde diensten te hebben geaccepteerd.

8. Toepasselijk recht, geschillen

Artikel 8.1
Alle met Cash2Collect B.V. aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht, waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvullingen voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

Artikel
8.2
Cash2Collect B.V. beschikt over een klachtenregistratiesysteem waarin de klachten van consumenten, Opdrachtgevers en derden worden opgenomen en afgehandeld. Eventuele geschillen tussen Opdrachtgever en Cash2Collect B.V. worden berecht door de bevoegde rechter te Almere, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht. Niettemin heeft Cash2Collect BV. het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

9. Wijziging van de voorwaarden


Artikel 9.1
Cash2Collect B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen worden altijd aan Opdrachtgever medegedeeld en zijn bindend wanneer indien de  Opdrachtgever niet binnen 14-dagen na datum verzending van de wijziging schriftelijk (of per
email) en gemotiveerd tegen de toepasselijkheid van die wijziging bij Cash2Collect B.V. heeft geprotesteerd. Op de website van Cash2Collect staat altijd de meest recente uitgave van de Algemene Voorwaarden van Cash2Collect vermeld.

Aldus opgemaakt door Cash2Collect
23 augustus 2021 KvK: 65467043 

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2022-2023 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Leuk dat je onze website bezoekt!
Waar kan ik je mee helpen?