fbpx

Afspraken met een Opdrachtgever Duidelijk geregeld!

Onze Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden

Om onze relatie met u als opdrachtgever transparant te houden, werken we bij Cash2Collect met een duidelijke incasso-overeenkomst voor iedere opdracht. Dit zorgt ervoor dat onze afspraken duidelijk zijn vastgelegd en dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op al onze diensten voor u als opdrachtgever. Onder voorbehoud van eventuele content en werkvorm wijzigingen en online looptijd

We streven ernaar om iedere vorm van miscommunicatie te voorkomen en alle voorwaarden met onze opdrachtgevers duidelijk te regelen. Bij elke opdrachtbevestiging ontvangt u als opdrachtgever een kopie van onze Algemene Voorwaarden als bijlage, zodat alles transparant en duidelijk is voor beide partijen. Onder voorbehoud van eventuele content en werkvorm wijzigingen en online looptijd.

 1. Definities en reikwijdte

Artikel 1.1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Betaling: er is sprake van betaling wanneer de debiteuren(en) van de opdrachtgever de vordering(en) deels of in zijn geheel aan Cash2Collect, dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen en door de opdrachtgever geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van de vordering.
 2. Communicatiemiddelen: de verschillende instrumenten, kanalen of platforms die worden gebruikt om informatie, ideeën of boodschappen en gegevens over te brengen tussen mensen, groepen of organisaties.
 3. Debiteur: de schuldenaar van de opdrachtgever.
 4. Hoofdsom: het door de opdrachtgever aan de Cash2Collect ter incasso aangeboden bedrag, betreffende het totaal aan niet door debiteur betaalde maar wel verschuldigde bedragen.
 5. Incassowerkzaamheden: werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever die beogen betaling te verkrijgen van de debiteur en zien op geld waardeerbare vorderingen.
 6. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die die Cash2Collect verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten. communicatiemiddelen: De verschillende instrumenten, kanalen of platforms die worden gebruikt om informatie, ideeën of boodschappen en gegevens over te brengen tussen mensen, groepen of organisaties.
 7. Opdrachtnemer/Cash2Collect: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cash2Collect B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende aan de Landdrostdreef 124 (1314 SK) te Almere.
 8. Overeenkomst: afspraak tussen Cash2Collect en opdrachtgever over de te leveren prestaties.
 9. Overmacht: Cash2Collect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 10. Schade: Alle schade die aantoonbaar volgens opdrachtgever voortvloeit als gevolg van de uitvoering van de opdracht door Cash2Collect. Onder schade wordt verstaan de directe schade en de indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens en andere (im)materiële schade.
 11. Vordering: het op enig moment volledig openstaand bedrag, inclusief alle toegestane kosten en renten.

Artikel 1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten door Cash2Collect aan de opdrachtgever. Acceptatie van aanbiedingen van Cash2Collect kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene voorwaarden, waarbij opdrachtgever tevens afstand doet van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

Artikel 1.3

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen Cash2Collect en opdrachtgever de ongeldige bepaling vervangen door een geldende bepaling, overeenkomstig het doel en de strekking van de algemene voorwaarden, en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

Artikel 1.4

Indien Cash2Collect niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit nimmer dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cash2Collect in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 1.5

Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en/of door een medewerker van Cash2Collect gedane toezeggingen zijn voor Cash2Collect niet bindend, tenzij deze toezeggingen door de directie of een daartoe bevoegde persoon van Cash2Collect schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 1.6

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen hebben tussen partijen slechts gelding indien en voor zover Cash2Collect deze uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 1.7

Cash2Collect kan nimmer worden verplicht tot acceptatie van incasso- en/of overige werkzaamheden. Cash2Collect is gerechtigd te alle tijden zonder opgave van redenen deels of geheel opdrachten te weigeren.

Artikel 1.8

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden overeenkomsten met Cash2Collect aangegaan voor  onbepaalde tijd.

 1. Tarieven

Artikel 2.1

Alle door Cash2Collect met opdrachtgever overeengekomen tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw, belasting en andere heffingen.

 Artikel 2.2

De tarieven van Cash2Collect staan vermeld in een afzonderlijk tarievenoverzicht, of ieder ander schriftelijk stuk waarop de tarieven worden vermeld, waarbij dat geacht wordt deel uit te maken van de toepasselijke incasso-overeenkomst.

Artikel 2.3

Bij het in behandeling nemen van de eerste (incasso)opdracht, is de Cash2Collect gerechtigd, eenmalig een opstartfee in rekening te brengen.

Artikel 2.4

Cash2Collect is gerechtigd haar tarieven op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Cash2Collect zal opdrachtgever binnen een redelijke termijn van één week na de wijziging van de gewijzigde tarieven in kennis stellen. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen de tariefswijziging, dan dient opdrachtgever dit uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de mededeling van de tariefswijziging, schriftelijk aan Cash2Collect kenbaar te maken.

 1. Betaling

Artikel 3.1

De betalingstermijn van de facturen van Cash2Collect is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur. Deze termijn geldt als vervaltermijn. Bij gebreke van tijdige betaling is Cash2Collect zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen en wettelijke (handels)rente in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden zo lang facturen, bij wijze van voorschot of anderszins, niet zijn voldaan. Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaronder die voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3.2

Cash2Collect is gerechtigd om vanaf het moment van in verzuim treden van opdrachtgever jegens Cash2Collect buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van het opeisbaar bedrag.

 1. Nakoming en verzuim

Artikel 4.1

Indien opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt, anders dan bedoeld in artikel 3, dan zal Cash2Collect opdrachtgever schriftelijk ingebrekestellen en opdrachtgever een redelijk termijn voor herstel geven. Indien opdrachtgever hier geen gehoor aan geeft, is opdrachtgever in verzuim. Indien de opdrachtgever in verzuim is, dan is Cash2Collect gerechtigd om naar keuze:

 1. de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Cash2Collect is niet aansprakelijk voor eventueel uit een ontbinding van de overeenkomst voortvloeiende schade.
 2. haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst op te schorten tot de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Cash2Collect is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.

Cash2Collect is niet gehouden tot een voorafgaande ingebrekestelling wanneer herstel reeds onmogelijk is, of de niet-nakoming van opdrachtgever betrekking heeft op een fatale datum.

Artikel 4.2

Indien de opdrachtgever in verzuim is, zijn alle vorderingen in het kader van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Cash2Collect is niet verplicht eventueel reeds ontvangen gelden te restitueren en kan ontvangen voorschotten verrekenen met de opeisbare vorderingen.

 1. Informatie

Artikel 5.1

Over de resultaten van derden van de werkzaamheden zoals overeengekomen en uitgevoerd door Cash2Collect, wordt opdrachtgever regelmatig geïnformeerd, waarbij opdrachtgever tevens op de hoogte kan blijven door online inzage in het klantportaal.

Artikel 5.2

Alle inlichtingen c.q. gegevens die op grond van een met Cash2Collect gesloten worden verstrekt dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mogen nimmer, worden vermenigvuldigd, noch op enige wijze geheel of gedeeltelijk bekend of toegankelijk worden gemaakt voor derden – de onderneming waarop de gegevens betrekking hebben daaronder begrepen – noch als bewijsmiddel dienen bij enig onderzoek, behoudens bij wet genoemde uitzonderingen.

Artikel 5.3

Opdrachtgever is gehouden inlichtingen uitsluitend voor eigen gebruik en de overeengekomen doelen aan te vragen. Indien door opdrachtgever dan wel door zijn medewerkers of aan hem gelieerde (rechts)personen, om welke reden dan ook, niet aan het in artikel 5.2 bepaalde wordt voldaan, is opdrachtgever verplicht alle door Cash2Collect daaruit voortvloeiende geleden schade te vergoeden en haar te vrijwaren voor aanspraken op schadevergoeding die dientengevolge door derde bij haar worden ingediend.

Artikel 5.4

Opdrachtgever mag, noch de naam van Cash2Collect, noch de door haar vertrouwelijk verstrekte gegevens, als bron van inlichtingen bekend maken, tenzij Cash2Collect hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend, waarbij Cash2Collect gerechtigd blijft de juistheid te verifiëren van elke aanhalig of vermelding ontleend aan door haar verstrekte inlichtingen c.q. gegevens.

 1. Incasso

Artikel 6.1

Cash2Collect is ter uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht binnen Nederland gebonden aan de voor haar geldende gedragsregels, conform het Nederlands geldend recht. Opdrachtgever verklaart door acceptatie van deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen zich daaraan te conformeren.

Artikel 6.2

Indien opdrachtgever aan Cash2Collect opdraagt een vordering te incasseren, machtigt opdrachtgever de Cash2Collect in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke te verrichten die naar oordeel van Cash2Collect noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:

 1. het zowel schriftelijk als telefonisch en digitaal benaderen van debiteur;
 2. het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten
 3. het ontvangen van gelden
 4. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
 5. het doen starten van een procedure voor een rechterlijke instantie;
 6. het aanvragen van faillissement, na verkrijging van uitdrukkelijke goedkeurig door opdrachtgever.

Artikel 6.3

Opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, geen enkel contact met de debiteur te hebben en behoort in alle gevallen te verwijzen naar Cash2Collect. Opdrachtgever treedt te alle tijden eerst in overleg met Cash2Collect vooraleer op eigen initiatief afspraken met debiteur worden gemaakt en/of andere incassowerkzaamheden verricht in het kader van de verstrekte opdracht.

Artikel 6.4

Cash2Collect zal, voor zover wettelijk en/of contractueel toegestaan, de door opdrachtgever aangeleverde vordering(en) verhogen met de verschuldigde wettelijke en/of contractuele rente en een vergoeding voor de wettelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten. De rente wordt aan de debiteur doorberekend tot het moment van volledige voldoening.

Artikel 6.5

Opdrachtgever dient per omgaande betalingen, creditnota’s of overige relevante informatie, benodigd om een opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren, aan Cash2Collect te melden.

Artikel 6.6

Indien alle inspanningen en verrichte werkzaamheden niet ertoe hebben kunnen leiden tot een betaling van debiteur, dan zal Cash2Collect, indien Cash2Collect zulks verantwoord acht, opdrachtgever schriftelijke toestemming vragen om tot gerechtelijke invordering over te gaan. Het overgaan tot gerechtelijke invordering laat het recht op provisie voor Cash2Collect voor de reeds uitgevoerde incassowerkzaamheden onverlet.

Artikel 6.7

Een gerechtelijke procedure wordt door Cash2Collect voor en namens de opdrachtgever gevoerd, alsook voor diens rekeningen en risico. Opdrachtgever is en blijft de procespartij. Cash2Collect is gerechtigd een kosten-voorschot te verlangen voor de met de gerechtelijke invordering samenhangende kosten. Indien het verlangde kostenvoorschot niet tijdig door Cash2Collect is ontvangen, behoudt Cash2Collect zich het recht voor de behandeling van de vordering op te schorten. Alle gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, waaronder ook het verstrijken van verjaringstermijnen, komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 6.8

Indien Cash2Collect schriftelijke toestemming heeft om tot gerechtelijke vordering over te gaan is dat tevens een machtiging door opdrachtgever de gerechtelijke invordering over te dragen aan een door Cash2Collect aan te wijzen advocaat en/of deurwaarder. Gebruikmaking van diensten van andere dan door Cash2Collect aangewezen advocaten en/of deurwaarders is mogelijk.

Artikel 6.9

Vanaf het moment van opdrachtbevestiging van Cash2Collect aan opdrachtgever, berekent Cash2Collect provisie over het geïncasseerde bedrag, onverschillig of betaling door c.q. namens de debiteur rechtstreeks aan opdrachtgever, aan een derde ten bate van Cash2Collect of aan Cash2Collect geschiedt, én ongeacht de werkzaamheden die Cash2Collect heeft verricht.

Artikel 6.10

Indien de incasso van een vordering leidt tot teruggave van goederen, wordt provisie berekend over de factuurwaarde van deze goederen. Dezelfde regeling is van toepassing indien (een deel van) de vordering wordt gecrediteerd om redenen anders dan ter oplossing van een klacht met betrekking tot de geleverde goederen c.q. diensten.

Artikel 6.11

Indien opdrachtgever een opdracht intrekt, buiten Cash2Collect om een betalingsregeling overeenkomt, met debiteur een schikking treft, dan wel een verdere incasso behandeling in de weg staat, is Cash2Collect gerechtigd, per direct de aan Cash2Collect toekomende provisie in rekening te brengen over de door opdrachtgever ingestelde vordering. Deze provisie wordt berekend over de ter incasso aan Cash2Collect gegeven hoofdsom, overeenkomstig de staffel W.I.K. bij consumenten en 15% met een minimum van €40,- bij niet-consumenten. Indien opdrachtgever tot boekhoudkundige afschrijving van de vordering overgaat en hiertoe wettelijke en overtuigend bewijs kan overleggen, geldt dat niet.

Artikel 6.12

Betalingen door debiteur aan Cash2Collect worden geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook in geval van surseance of faillissement van Cash2Collect.

Artikel 6.13

Cash2Collect is gerechtigd iedere betaling van debiteur allereerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de verschenen rente en als laatste op de hoofdsom en de lopende rente, conform artikel 6:44 BW. De rente en incassokosten komen Cash2Collect toe, de hoofdsom komt de opdrachtgever toe.

Artikel 6.14

Indien debiteur de vordering niet (geheel) voldoet, is er ook op het niet-geïncasseerde deel van de vordering provisie verschuldigd. Mocht op grond van een rechtelijke uitspraak een hoger bedrag aan incassokosten van debiteur worden geïncasseerd, dan de provisie die aan de opdrachtgever wordt berekend, dan is Cash2Collect gerechtigd tot het bedrag dat na de rechterlijke uitspraak aan incassokosten wordt geïncasseerd.

Artikel 6.15

Bij de berekening van de verschuldigde provisie zal als tijdstip non betaling gelden, de valutadatum van het dagafschrift van de bank- of girorekening waarop het betreffende bedrag is bijgeschreven, de datum van verzilvering van een cheque, dan wel datum van een contante betaling of de meldingsdatum van een contante betaling in geval dat die melding op een latere datum geschiedt dan op de datum van de contante betaling. Cash2Collect behoudt zich het recht voor om van opdrachtgever een bewijs van betaling te verlangen.

Artikel 6.16

Indien blijkt dat de hoofdsom reeds meer dan 14 dagen voor aanvang van de incassoprocedure rechtstreeks aan de opdrachtgever is betaald, is Cash2Collect gerechtigd 75% van het normale provisietarief in rekening te brengen, dat geldt ook voor gedeeltelijke betalingen.

Artikel 6.17

Cash2Collect aanvaardt met betrekking tot vorderingen op buiten Nederland gevestigde debiteuren én vorderingen van vreemde valuta, geen aansprakelijkheid voor koersen, omrekeningsverschillen en transferproblemen.

Artikel 6.18

Afdracht van de door Cash2Collect ontvangen gelden aan de opdrachtgever geschiedt uiterlijk in de maand volgende op die waarin de betaling door Cash2Collect is ontvangen.

 1. Aansprakelijkheid

Artikel 7.1

Cash2Collect heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich genomen en is derhalve nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor een bepaald (incasso)resultaat.

Artikel 7.2

De buitengerechtelijke- en gerechtelijke incasso door Cash2Collect geschiedt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7.3

Indien als gevolg van de uitvoering van de opdracht door Cash2Collect onverhoopt schade mocht ontstaan blijft iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald (maximaal € 2.500000,–). Op verzoek kan inzage in de polis worden verleend. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het aan Cash2Collect in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag aan honorarium, tot een maximum van €2.500,–.

Artikel 7.4

Cash2Collect is nimmer aansprakelijk voor (i) schade die is veroorzaakt door derden, (ii) schade die voortvloeit uit onjuiste informatie van opdrachtgever of een derde (iii) schade die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post en (iv) indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en omzetschade.

Artikel 7.5

Cash2Collect kan voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Bij het selecteren en het inschakelen van een derde zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Iedere aansprakelijkheid van Cash2Collect voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien derden de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bedingen waarbij bijvoorbeeld hun aansprakelijkheid is beperkt, dan worden deze algemene voorwaarden mede namens de opdrachtgever aanvaard. De voorwaarden gelden dan ook voor de opdrachtgever.

Artikel 7.6

De in artikelen 7.3 tot en met 7.5 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van (medewerkers van) Cash2Collect.

Artikel 7.7

Cash2Collect is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door opdrachtgever of andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst indien de schade is ontstaan als gevolg van overmacht aan de zijde van Cash2Collect.

Artikel 7.8

Cash2Collect is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door opdrachtgever of andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, die zijn ontstaan door onvolledige verzending van gegevens van de opdrachtgever veroorzaakt door het gebruik van gebrekkige communicatiemiddelen of doordat de opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt.

 1. Slotbepalingen

Artikel 8.1

Reclames met betrekking tot de (incasso)werkzaamheden van Cash2Collect dienen binnen 14 dagen na het verstrijken van de omstreden gebeurtenis schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, dan wel binnen 14 dagen waarna opdrachtgever bekend is geworden met de omstreden gebeurtenis. Na het verstrijken van voornoemde termijn is het uitoefenen van het recht van reclame niet meer mogelijk en wordt opdrachtgever geacht de geleverde diensten te hebben geaccepteerd.

Artikel 8.2

Alle met Cash2Collect aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht, waarop deze algemene voorwaarden als aanvullingen voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

Artikel 8.3

Cash2Collect beschikt over een klachtenregistratiesysteem waarin de klachten van consumenten, opdrachtgevers en derden worden opgenomen en afgehandeld. Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en Cash2Collect worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Cash2Collect gevestigd is.

Artikel 8.4

Cash2Collect behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, in het bijzonder indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door Cash2Collect gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. De opdrachtgever wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de wijziging van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte gebracht, alsmede van de ingangsdatum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht zullen zijn.

Aldus opgemaakt door Cash2Collect
KvK: 65467043 

Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Cash2Collect BV toepassing. 

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2024-2025 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Waar kan ik jou mee helpen?