fbpx

Tevreden Dienstverlening begint,
Bij klachten serieus nemen!

Klachtencoördinatie

Klachten nemen wij heel serieus!

Iedere klacht, een serieuze zaak! Klachtenbehandeling


Wanneer je als incassokantoor je opdrachtgevers en debiteuren tevreden wilt houden als het gaat om de dienstverlening dan is het belangrijk klachten altijd serieus te nemen. Cash2Collect neemt dit punt zeer serieus! Te allen tijde nemen wij klachten serieus en daarom maken wij gebruik van een klachtencoördinatie.

De incassobranche staat  veelvuldig in de media ter discussie. In veel gevallen wordt deze branche in verband gebracht met een schimmige wereld. Buiten een enkele uitzondering is dit niet de realiteit. De collega’s die net als Cash2Collect zeer serieus het vak incasseren bedrijven, voelen zich allerminst aangesproken.  Daarom staan wij open voor ieder kritiek en terecht ontevreden geluiden. Om met klachten serieus om te gaan hebben wij als Cash2Collect een Klachtencoördinatie in het leven geroepen.     

Bent u niet tevreden?


Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, laat het ons weten. Alleen dan kunnen wij het samen met u oplossen! U kunt er vanuit gaan dat wij hier uiteraard heel serieus mee omgaan. Dat het bij ons kantoor niet alleen bij woorden blijft, laten wij zien doordat onze juridische afdeling een Klachtencoördinatie heeft opgesteld die volledig beantwoord aan de wettelijke criteria die hier voor staan. Zo kunt u er bij Cash2Collect op vertrouwen, dat wij ook uw klacht heel serieus nemen. 

Klachtencoördinatie Cash2Collect B.V.

Artikel 1: Begripsbepaling 

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

1.1 Cash2Collect B.V. (hierna te noemen als Cash2Collect): het Incassobureau statutair gevestigd en kantoorhoudend te Almere.

1.2 Klacht: een schriftelijke uiting van ongenoegen aan Cash2Collect gericht.

1.3 Klager: Hij die een klacht tegen Cash2Collect heeft.

1.4 Klachtenfunctionaris: De medewerker binnen Cash2Collect die belast is met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2: Toepassingsgebied

2.1 Deze klachtenregeling is van toepassing op een ieder die een klacht wenst in te dienen bij Cash2Collect.

Artikel 3: Indienen Klacht

3.1 Klager dient zijn klacht via de
e-mail te versturen naar (klachten@cash2collect.nl).
Klager kan ook zijn klacht via de post versturen. Voor het postadres, zie de officiële website van Cash2Collect cash2collect.nl

Artikel 4: Inhoud klacht

4.1 Uw Klacht dient enkele persoonsgegevens te bevatten:
a.  Naam
b. Adres
c. Dossiernummer, i.v.t.
d. E-mailadres
e. Telefoonnummer

4.2 U klachtomschrijving dient de navolgende punten te bevatten:
a. Heeft uw klacht betrekking op een medewerker of een dossier?
b. Omschrijf uw discontent (klacht) zo exact mogelijk.
c. Indien u zelf een gepaste oplossing voor uw klacht heeft, laat dit ook weten.

 Artikel 5: Termijnen

5.1 Na ontvangst van uw klacht, ontvangt u binnen 5-Werkdagen (per e-mail) een ontvangstbevestiging, door de klachtenfunctionaris.

5.2 Wij streven ernaar om u binnen 14-Werkdagen van een inhoudelijke reactie te voorzien. Indien dit termijn voor Cash2Collect niet haalbaar is, ontvangt de klager hiervan schriftelijk bericht.

Artikel 6: Klachtenfunctionaris en verantwoordelijkheden

6.1 Indien een klager zijn klacht indient, zal deze klacht worden voorgelegd aan dhr. Pel, die hierbij optreedt als de klachtenfunctionaris binnen Cash2Collect.

6.2 Indien de klacht dhr. Pel zelf betreft, zal een ander worden aangewezen op te treden als klachtenfunctionaris.

6.3 De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het tijdig afhandelen van klachten.

6.4 De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

6.5 De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de behandeling van de klacht, indien de klager hierom verzoekt.

Artikel 7: Behandeling

7.1 De klachtenfunctionaris zal de klacht inhoudelijk evalueren.

7.2 De klachtenfunctionaris zal een oordeel geven, betreft de klacht. Het oordeel zal in combinatie met een opgave van redenen gemotiveerd ondersteund.

7.3 Zowel de klacht als het standpunt zullen worden opgenomen in het klachtendossier.

7.4 Het klachtendossier zal bewaard blijven voor een periode van ten minste 1 jaar.

Artikel 8: Vervolgstappen

8.1 Indien Klager niet tevreden is over de behandeling of uitkomst van zijn klacht, dan kan klager ervoor kiezen om een juridische procedure te starten.

Artikel 9: Geheimhouding en Kosten

9.1 De klachtenfunctionaris neemt geheimhouding in acht voor/tijdens en na de klachtenbehandeling en gaat conform de AVG om met de persoonsgegevens.

9.2 De klager is geen vergoeding verschuldigd voor het afhandelen van de klacht.

Aldus opgemaakt,
Cash2Collect B.V. Almere d.d. 24 sept. 2021

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2022-2023 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Waar kan ik jou mee helpen?