Wist u dit?

Bel nu 085-0201060

Wist u dit?

Wij van Cash2Collect willen als incassobureau gevestigd in Almere, u graag op de hoogte houden van veranderingen in regel- en wetgeving op gebied van incasso. Wij merken bijna dagelijks dat velen niet altijd juist zijn geïnformeerd over het verloop van bijvoorbeeld de incassoprocedure in de minnelijke en/of gerechtelijke fase.

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Wat zijn nu daadwerkelijk de belangrijkste verschillen bij het incasseren van een zakelijke- ten opzichte van een consumenten vordering. Als voorbeeld, per 1 juli 2012 kennen wij in Nederland de Wet Incasso Kosten (W.I.K.). Deze wet heeft de consument een stuk bescherming gegeven wat helaas nog maar bij weinigen bekend is.

Wat zijn de zekerheden?

Zeker zo belangrijk is de relatie met uw huidige incassopartner en met name de manier waarop uw incassozaken worden behandeld. Een vraag waar weinig MKB’ers en ZZP’ers rekening mee houden is de Stichting Beheer Derdengelden. Deze stichting biedt met name u als opdrachtgever een grote zekerheid of juist onzekerheid wanneer deze niet gehanteerd wordt.

Kortom;
Hier willen wij u juist attenderen op zaken welke u als opdrachtgever/ eisende partij dat extra steuntje in de rug moeten geven.

Wat is Stich. Beheer Derdengelden?

Een Stichting Beheer Derdengelden is voor u als opdrachtgever van groot belang wanneer u uw incassozaken uithanden geeft aan een incassopartner. Wanneer u met een incassopartner in zee gaat is het goed te weten dat u vraagt of deze in bezit is en handelt met een Stichting Beheer Derdengelden.

Het hebben van een Stichting Beheer Derdengelden houdt in dat inkomsten ten gunste van een schuldeiser strikt gescheiden gehouden kunnen worden van het bedrijfskapitaal. Op deze manier zijn inkomende betalingen die toebehoren aan een klant gevrijwaard van claims door derden op de betreffende incassopartner. Zelfs in het geval van een faillissement van het incassobureau behoudt de klant het recht op uitstaande tegoeden die bij de Stichting Beheer Derdengelden zijn ondergebracht.

Bij betalingen van debiteuren aan het incassobureau betalen deze daarom niet rechtstreeks aan het incassobureau maar aan de Stichting Beheer Derdengelden. Deze stichting zorgt hierna voor de doorbetaling aan u als klant.

Nadeel wanneer de incassopartner geen gebruik maakt van een Stichting Beheer Derdengelden:

·    Wanneer het incassobureau failliet gaat vallen de reeds geïncasseerde gelden in de boedel van het incassobureau en dus in het faillissement. U dient in dit geval een vordering bij de curator in te dienen en u komt daarmee op de lijst van eisende partijen in dit faillissement.

·    Wanneer het incassobureau plotsklaps zijn activiteiten staakt zult u op uw beurt een incassopartner moeten inschakelen om bij uw eerdere incassopartner reeds geïncasseerde gelden op te eisen.

·    De gelden die door uw debiteur aan het incassobureau zijn betaald worden aangemerkt als bevrijdend en u kunt als zodanig niet opnieuw dezelfde vordering wederom bij debiteur opeisen. Debiteur is dan geen partij meer in deze zaak.

Wet Incasso Kosten (W.I.K.)

Wijziging wetgeving incassokosten per 1 juli 2012

Op 1 juli 2012 is de nieuwe wet op incassokosten (Wik) in werking getreden. In deze wet wordt de vergoeding betreffende incassokosten vastgesteld op basis van berekening door middel van staffel. Het is van belang om uw aanmaningstraject nu kritisch door te lichten o.a. op de verplichte 14-dagen brief. Cash2Collect B.V. denkt graag met u mee om uw interne aanmaningstraject op een efficiënte en effectieve wijze te organiseren.

Voor welke vorderingen geldt de nieuwe regeling?
De nieuwe regeling heeft betrekking op geldvorderingen, waarvan de hoogte van het bedrag in een overeenkomst is vastgelegd of daaruit eenvoudig valt af te leiden. Bijvoorbeeld een onbetaalde nota van een bezoek aan de fysiotherapeut, een onbetaalde huurtermijn of telefoonrekening. De regeling geldt niet voor schadevorderingen (zoals letselschade), tenzij partijen het eens zijn over de omvang van de schade en die omvang hebben vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

De regeling heeft geen terugwerkende kracht en is van toepassing op vorderingen van de schuldenaar vanaf 1 juli 2012. Is de uiterste betaaltermijn verstreken, dan geldt de regeling niet.

Als de schuldenaar geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, dan kan er van de wettelijke regeling worden afgeweken. U moet dit dan wel zijn overeengekomen. Is er niets anders overeengekomen over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten, dan geldt ook bij niet-consumentenzaken de wettelijke regeling.

Moet u de wettelijke regeling toepassen?
Indien de schuldenaar een consument is, is de nieuwe regeling van dwingend recht (art 6:96lid 4 BW nieuw). Van de regeling mag alleen worden afgeweken als het in het voordeel van de consument is. Indien partijen in het nadeel van de consument een andere regeling zijn overeengekomen, is deze afspraak op grond van de wet vernietigbaar (art 3:40 lid 2 BW).

Als ZZP’er incassokosten vergoed?

In 2012 is een nieuwe wet op incassokosten ingegaan. In deze wet wordt de vergoeding betreffende incassokosten vastgesteld op basis van een staffel. De nieuwe wet geldt voor geldvorderingen waarvan de hoogte van het bedrag in een overeenkomst is vastgelegd – of eenvoudig daaruit is af te leiden. Een onbetaalde factuur van u als ZZP’er voor een opdracht die u heeft uitgevoerd. Van belang is wel dat er een overeenkomst is met daarin de gemaakte afspraken vastgelegd. De wet geldt overigens niet voor schadevorderingen (letselschade bijvoorbeeld), tenzij de partijen het eens zijn geworden over die schade en dat in een overeenkomst hebben vastgelegd.

Wanneer heb je recht op incassokosten?
De vordering moet opeisbaar zijn. Ook moet u een aanmaning sturen met een termijn van veertien dagen waarbinnen de schuldenaar nog kan betalen. In de aanmaning vermeldt u het bedrag dat u aan incassokosten plus btw daarover zult berekenen als niet binnen de termijn betaald wordt. Als de termijn is verstreken zonder dat er betaald is, heeft u recht op een vergoeding van incassokosten, ongeacht of u een incassobureau inschakelt of niet. Deze kosten kunt u in een brief vorderen.

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen?