Heeft u vragen over incasso?

Wat is incasso? Als incassobureau wordt vaak gevraagd, wat het beste moment is om een vordering uithanden te geven. Veel ondernemers blijven zitten met veel vragen over incasso. In dit soort gevallen is het verstandig contact op te nemen met een incassospecialist van Cash2Collect die onder andere de verhaalbaarheid van uw vordering kan bekijken. Samen kunt u bekijken wat het juiste incassoproces is dat naadloos aansluit op het debiteurenbeheer binnen uw organisatie.

Vragen over incasso zijn:
• Wat zijn de kosten van bij een minnelijk- en gerechtelijk incassotraject?
• Moet ik kiezen voor een incassobureau of een deurwaarder?
• Zijn algemene voorwaarden belangrijk om te gebruiken als ondernemer?
• Wat is het verschil tussen een vordering B2C en B2B?
• Wanneer schakel je een incassobureau in?
• Wat is het wettelijk verjaringstermijn?

Vragen over incasso die voor een ondernemer belangrijk zijn om te weten. Veel ondernemers zien het binnenhalen van nieuwe klanten als belangrijkste taak als ondernemer. Daarbij is het betaald krijgen van deze omzet wellicht nog belangrijker.Op deze pagina vindt u nog meer interessante onderwerpen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

Wat is een Derdengeldenrekening?

Een Stichting Beheer Derdengelden is voor u als opdrachtgever van groot belang wanneer u uw incassozaken uithanden geeft. Wanneer u met een incassopartner in zee gaat, vraag dan deze in bezit is van een Derdengelden Rekening.

De Stichting Beheer Derdengelden zorgt er voor dat inkomende betalingen die toebehoren aan een klant gevrijwaard zijn van claims door derden op de betreffende incassopartner. Zelfs in het geval van een faillissement van het incassobureau, behoudt de klant het recht op hem toekomende tegoeden die bij de Stichting Beheer Derdengelden zijn ondergebracht.

Bij betalingen van debiteuren aan het incassobureau betaalt de debiteur in dit geval niet rechtstreeks aan het incassobureau maar aan de Stichting Beheer Derdengelden. Deze stichting zorgt hierna voor doorbetaling aan u als opdrachtgever. 

· Wanneer het incassobureau failliet gaat vallen de reeds geïncasseerde gelden in de boedel van het incassobureau en dus in het faillissement. U dient in dit geval een vordering bij de curator in te dienen en u komt daarmee op de lijst van eisende partijen in dit faillissement.

· Wanneer het incassobureau plotsklaps zijn activiteiten staakt zult u op uw beurt een incassopartner moeten inschakelen om bij uw eerdere incassopartner reeds geïncasseerde gelden op te eisen.

· De gelden die door uw debiteur aan het incassobureau zijn betaald worden aangemerkt als bevrijdend en u kunt als zodanig niet opnieuw dezelfde vordering wederom bij debiteur opeisen. Debiteur is dan geen partij meer in deze zaak.

Wet Incasso Kosten (W.I.K.)

Wijziging wetgeving incassokosten per 1 juli 2012
Op 1 juli 2012 is de nieuwe wet op incassokosten (Wik) in werking getreden. In deze wet wordt de vergoeding betreffende incassokosten vastgesteld op basis van berekening door middel van staffel. Het is van belang om uw aanmaningstraject nu kritisch door te lichten o.a. op de verplichte 14-dagen brief. Cash2Collect B.V. denkt graag met u mee om uw interne aanmaningstraject op een efficiënte en effectieve wijze te organiseren.

Voor welke vorderingen geldt de nieuwe regeling?
De nieuwe regeling heeft betrekking op geldvorderingen, waarvan de hoogte van het bedrag in een overeenkomst is vastgelegd of daaruit eenvoudig valt af te leiden. Bijvoorbeeld een onbetaalde nota van een bezoek aan de fysiotherapeut, een onbetaalde huurtermijn of telefoonrekening. De regeling geldt niet voor schadevorderingen (zoals letselschade), tenzij partijen het eens zijn over de omvang van de schade en die omvang hebben vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

De regeling heeft geen terugwerkende kracht en is van toepassing op vorderingen van de schuldenaar vanaf 1 juli 2012. Is de uiterste betaaltermijn verstreken, dan geldt de regeling niet. Als de schuldenaar geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, dan kan er van de wettelijke regeling worden afgeweken. U moet dit dan wel zijn overeengekomen. Is er niets anders overeengekomen over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten, dan geldt ook bij niet-consumentenzaken de wettelijke regeling.

Moet u de wettelijke regeling toepassen?
Indien de schuldenaar een consument is, is de nieuwe regeling van dwingend recht (art 6:96lid 4 BW nieuw). Van de regeling mag alleen worden afgeweken als het in het voordeel van de consument is. Indien partijen in het nadeel van de consument een andere regeling zijn overeengekomen, is deze afspraak op grond van de wet vernietigbaar (art 3:40 lid 2 BW).

Als ZZP’er incassokosten vergoed?

In 2012 is een nieuwe wet op incassokosten ingegaan. In deze wet wordt de vergoeding betreffende incassokosten vastgesteld op basis van een staffel. De nieuwe wet geldt voor geldvorderingen waarvan de hoogte van het bedrag in een overeenkomst is vastgelegd – of eenvoudig daaruit is af te leiden. Een onbetaalde factuur van u als ZZP’er voor een opdracht die u heeft uitgevoerd. Van belang is wel dat er een overeenkomst is met daarin de gemaakte afspraken vastgelegd. De wet geldt overigens niet voor schadevorderingen (letselschade bijvoorbeeld), tenzij de partijen het eens zijn geworden over die schade en dat in een overeenkomst hebben vastgelegd.

Wanneer heb je recht op incassokosten?
De vordering moet opeisbaar zijn. Ook moet u een aanmaning sturen met een termijn van veertien dagen waarbinnen de schuldenaar nog kan betalen. In de aanmaning vermeldt u het bedrag dat u aan incassokosten plus btw daarover zult berekenen als niet binnen de termijn betaald wordt.

Als het termijn is verstreken zonder dat er betaald is, heeft u recht op een vergoeding van incassokosten, ongeacht of u een incassobureau inschakelt of niet. Deze kosten kunt u in een brief vorderen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Wellicht heeft u nog vragen na het lezen van onze website. Neem in dat geval contact op met ons kantoor.