Voorwaarden wettelijke schuldsanering….

Hebt u schulden en weet u niet meer hoe u ze moet aflossen? Misschien komt u in aanmerking voor een wettelijke schuldsanering op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Hiermee kunt in elk geval één keer in uw leven met een schone lei, dus zonder schulden, beginnen. U wordt niet zomaar tot deze regeling toegelaten. Er gelden vier voorwaarden.

Voorwaarden wettelijke schuldsanering (Wsnp)

 

1. U hebt problematische schulden

Problematische schulden zijn schulden die u niet zelf meer kunt aflossen. U betaalt bijvoorbeeld een percentage aan rente dat zó hoog is dat u niet tot het aflossen van de schuld komt. Of: er ligt beslag op uw inkomen, met als gevolg dat u de vaste lasten niet meer kunt betalen en de schulden verder oplopen.

2. De geldproblemen zijn niet buiten de rechter om op te lossen

U hebt eerst geprobeerd de geldproblemen op te lossen zonder tussenkomst van de rechter en dit is niet gelukt. Ofwel: u hebt eerst geprobeerd uit uw schulden te komen via schuldhulpverlening of het minnelijk traject. Deze regeling kunt u aanvragen bij een organisatie die hier voor aangewezen is. Meestal is dit de gemeente waar u ingeschreven staat. Ook een advocaat of een bewindvoerder mag schuldhulpverlening uitvoeren.

Zelf uw schuldeisers benaderen met een betalingsvoorstel kan natuurlijk ook. Dit wordt echter niet gezien als een officiële poging. Het inschakelen van een aangewezen organisatie is dus noodzakelijk. 

3. De schulden zijn onbedoeld ontstaan

Problematische schulden kunnen op allerlei verschillende manieren ontstaan. U raakt uw werk kwijt waardoor de inkomsten dalen. U gaat scheiden of uw bedrijf gaat failliet. In al die gevallen zijn de schulden die u hebt te goeder trouw ontstaan. Dat wil zeggen dat u de bedoeling hebt gehad om uw schulden te betalen. Verschillende factoren hebben er echter voor gezorgd dat dit niet is gelukt.

Hebt u schulden gemaakt omdat u hebt gefraudeerd, rekeningen met opzet niet hebt betaald of strafrechtelijk veroordeeld bent? Dan bent u niet te goeder trouw geweest. De kans is klein dat u toegelaten wordt tot de Wsnp. Alleen wanneer deze schulden langer dan 5 jaar voor de aanvraag Wsnp zijn ontstaan, maakt u kans op toelating in de Wsnp.

4. U kunt uw verplichtingen uit de Wsnp nakomen

Voordat u tot de Wsnp wordt toegelaten, kijkt de rechter of u de verplichtingen tijdens de regeling kunt nakomen. Er zijn vier belangrijke verplichtingen:

  • Een inspanningsplicht/sollicitatieplicht: u doet uw best om geld te verdienen . Wanneer u geen fulltime baan heeft dan solliciteert u minimaal keer 4 per maand.
  • Een informatieplicht: u informeert gevraagd en ongevraagd uw bewindvoerder over wijzigingen in uw leef- en werksituatie.
  • De plicht om geen nieuwe schulden te maken.
  • De plicht om al uw inkomen boven het vrij te laten bedrag af te dragen aan de boedel.

Lees meer over deze verplichtingen: wat zijn mijn rechten en plichten binnen de Wsnp?

Rechter bekijkt de hele situatie of u toegelaten wordt tot de Wsnp

Bij uw aanvraag Wnsp kijkt de rechter naar de hele situatie. Voldoet u aan alle vier voorwaarden en heeft u in de 10 jaar voordat u een verzoek heeft ingediend niet al eens gebruik gemaakt van de Wsnp? Dan is de kans groot dat de rechter beslist om u toe te laten tot de Wsnp.

Houdt u tijdens de Wsnp aan de verplichtingen

Wie zich niet aan de verplichtingen houdt, haalt het einde van de regeling niet. U krijgt geen schone lei. U kunt 10 jaar lang geen nieuwe aanvraag indienen. De rechter zal een nieuw verzoek zeer waarschijnlijk afwijzen.

Bron: Rechtwijzer.nl

** Als Cash2Collect accepteren wij, net als de gerechtsdeurwaarder, enkel bureaus welke officieel zijn aangesloten bij Nederlandse Vereniging Volkskrediet (NVVK). Wanneer de schuldbemiddelaar niet is aangesloten bij dit overkoepelend orgaan, gaan wij onverminderd door met het incassotraject.  

Share This