fbpx

Wanneer Incassobureau inschakelen?

Minnelijke Incasso

Het Beste Incassobureau!

Met jarenlange ervaring in incasso, behaalt Cash2Collect uit Almere een hoge incassoscore. Onze toegewijde en medewerkers staan direct klaar om telefonisch contact op te nemen met de debiteur, strevend naar een snelle en passende oplossing.

Bij Cash2Collect begrijpen we het belang van duidelijkheid en betrouwbaarheid voor onze opdrachtgevers. Daarom bieden we een helder beeld van het te verwachten resultaat, zodat onze opdrachtgevers zich vertrouwd voelen bij ons als incassopartner.

Elke vordering wordt zorgvuldig geanalyseerd, waarbij we vooraf de meest effectieve incassomethode bepalen op basis van de opdrachtgever, de branche en de debiteuren.

Ons minnelijke incassotraject, gebaseerd op een eerlijke vergoeding, wordt ingezet wanneer een vordering niet betwist wordt. Ondernemers kiezen voor Cash2Collect vanwege onze expertise en bewezen track record, resulterend in een hoog succespercentage.

Hieronder een greep uit de bedrijven welke klant zijn bij Cash2Collect

Snel uw incasso indienen.

Klaar met wachten? Kies voor Direct Aktie met Het Beste Incassobureau: Cash2Collect! Bij ons kunt u uw vordering snel en eenvoudig indienen, Geen gedoe, geen tijdverspilling. Zodra u uw vordering indient, gaan wij direct aan de slag. Dezelfde dag nog stellen we uw debiteur in gebreke, zodat zowel u als uw debiteur meteen weten waar jullie aan toe zijn. Waarom nog langer wachten? Neem actie en laat Cash2Collect uw incassozaken snel en effectief afhandelen!

Iedere vordering wordt vooraf bekeken.

Alvorens wij een vordering ter incasso in behandeling nemen, bestuderen wij eerst inhoudelijk de vordering op de navolgende punten:

 • De oorsprong van de vordering?
 • Is er voldoende bewijs aanwezig? 
 • Wordt de vordering al dan niet door wederpartij betwist?
 • Is debiteur nog steeds actief?
 • Zijn de recente n.a.w.-gegevens bekend?

Wanneer wij na bestudering van de vordering constateren dat een van bovenstaande punten niet voldoende bewezen zijn, nemen wij eerst opnieuw contact op met de opdrachtgever. In dit soort uitzonderlijke gevallen kan er worden afgeweken van het gebruikelijk incassoproces. Gelukkig komt dit maar zelden voor. Wanneer u twijfelt aan de sterkte van uw vordering, adviseren wij u contact op te nemen met een van onze incasso experts. Zij beoordelen graag vooraf samen met u de vordering.  Wanneer uw Debiteur Alles Betaald, Betaalt u als Opdrachtgever niets. 

Hoe werkt consumenten incasso?

De Wet Incasso Kosten Art. 6:96 Lid 6 BW (B2C) is op  1 juli 2012 inwerking ingetreden en is ter bescherming van de consument als debiteur (B2C). Voor deze datum was het incassobureau vrij te bepalen in de hoogte aan totale incassokosten. Hierdoor ontstond er een wildgroei aan bedragen welke werden gehanteerd bij incasseren van de vordering(en). Hieronder vindt u een overzicht aan incassokosten geldend voor Particulieren Incasso, welke wettelijk van kracht zijn vanaf 1 juli 2012 en wettelijk zijn toegestaan.

Incassokosten Consumenten (W.I.K):

Incassotraject Zakelijk B2B?

Het Minnelijk Incassotraject heeft normaal gesproken een tijdsduur van max. 60-90 dagen. In 80% van de gevallen is uw vordering dan reeds succesvol door ons geïncasseerd echter in een enkel geval neemt onze incassomedewerker na afloop van deze periode contact met u op en geeft u een Persoonlijk Advies.

Dit advies kent een viertal opties te weten;

 1. Voortzetting Minnelijk Incassotraject:
  We zetten het minnelijk incassotraject nog even voort omdat er een lopende betalingsregeling bestaat met debiteur welke netjes wordt nagekomen.
 2. Gerechtelijk Incassotraject:
  Wij adviseren, gezien de hoogte van de hoofdsom gerechtelijk te gaan en middels tussenkomst van de (kanton)rechter een vonnis te verkrijgen waarmee de deurwaarder executoriale maatregelen kan nemen.
 3. Debiteurenbezoek door onze deurwaarder:
  We kunnen ook adviseren debiteur te laten bezoeken door onze Gerechtsdeurwaarder. Debiteur wordt dan bezocht door de Gerechtsdeurwaarder welke de vordering persoonlijk komt bespreken en een sommatie-exploot persoonlijk aan debiteur overhandigd (betekend). Eventueel kan er ook direct worden betaalt,  contant, per pin of er kan eventueel een acceptabele betalingsregeling worden overeengekomen. U beslist of onze deurwaarder uw debiteur gaat bezoeken.  De kosten debiteurenbezoek komen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Sluiting van het dossier:
  Wij adviseren het dossier te sluiten om reden kosten/baten wat niet anders wil zeggen dat de te vorderen hoofdsom te laag is om gerechtelijk te gaan. Wij berekenen u als opdrachtgever onze Bureaukosten.

Wat houdt de Wet Incasso Kosten in?

Op 1 juli 2012 is de nieuwe wet op incassokosten (Wik) in werking getreden. In deze wet wordt de vergoeding betreffende incassokosten vastgesteld op basis van berekening door middel van staffel. Het is van belang om uw aanmaningstraject nu kritisch door te lichten o.a. op de verplichte 14-dagen brief. Cash2Collect B.V. denkt graag met u mee om uw interne aanmaningstraject op een efficiënte en effectieve wijze te organiseren.

De nieuwe regeling heeft betrekking op geldvorderingen, waarvan de hoogte van het bedrag in een overeenkomst is vastgelegd of daaruit eenvoudig valt af te leiden. Bijvoorbeeld een onbetaalde nota van een bezoek aan de fysiotherapeut, een onbetaalde huurtermijn of telefoonrekening. De regeling geldt niet voor schadevorderingen (zoals letselschade), tenzij partijen het eens zijn over de omvang van de schade en die omvang hebben vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Men valt onder de WIK indien men:

 • Een natuurlijke persoon is
 • Men niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij een eenmanszaak kan er helaas wel een verwarring ontstaan. Men kan zich de vraag stellen of er is gehandeld al dan niet in uitoefening van een beroep of bedrijf? In de meeste gevallen de aard en de inhoud van de onderliggende tussen partijen gesloten overeenkomst een goed aanknopingspunt bieden.

De regeling heeft geen terugwerkende kracht en is van toepassing op vorderingen van de schuldenaar vanaf 1 juli 2012. Is de uiterste betaaltermijn verstreken, dan geldt de regeling niet. Als de schuldenaar geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, dan kan er van de wettelijke regeling worden afgeweken. U moet dit dan wel zijn overeengekomen. Is er niets anders overeengekomen over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten, dan geldt ook bij niet-consumentenzaken de wettelijke regeling.

De wettelijke vergoeding van de incassokosten waarop krachtens de nieuwe regeling aanspraak kan worden gemaakt, wordt alleen berekend op basis van de hoofdsom. De schuldeiser kan daarnaast niet ook aanspraak maken op een vergoeding voor de kosten voor het incasseren van de verschuldigde wettelijke rente. Het is voor de berekening van de verschuldigde vergoeding voor de incassokosten in beginsel niet van belang hoe lang de schuldenaar in verzuim is.

Conform artikel 6:119, tweede lid en artikel 6:119a, derde lid BW. Als gevolg van deze bepalingen, wordt de hoofdsom na afloop van de duur van één jaar waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de wettelijke rente.

Gevolg, dat wanneer het incasseren van de incassokosten langer duurt dan één jaar, de incassokosten opnieuw berekend zullen kunnen worden aan de hand van nieuwe hoofdsom van de vordering (anders gezegd, de oorspronkelijke hoofdsom verhoogd met de wettelijke rente). Het voorgaande geldt eveneens wanneer er een hogere rente is bedongen in plaats van de wettelijke vertragingsrente.

Indien de schuldenaar een consument is, is de nieuwe regeling van dwingend recht (art 6:96lid 4 BW nieuw). Van de regeling mag alleen worden afgeweken als het in het voordeel van de consument is. Indien partijen in het nadeel van de consument een andere regeling zijn overeengekomen, is deze afspraak op grond van de wet vernietigbaar (art 3:40 lid 2 BW).

Bij Cash2Collect incasseren wij Geen vorderingen van particulieren. Wij zijn enkel gespecialiseerd in zakelijke vorderingen met de focus op B2B relaties. Dus de eisende partij is enkel een onderneming waarbij de debiteur echter zowel particulier als zakelijk mag zijn!

Bij iedere incassozaak worden de wettelijke vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht bij de debiteur. Bij B2B vorderingen hanteren wij de algemene voorwaarden van onze opdrachtgever, wanneer het om een B2C vordering gaat, hanteren wij de Wet Incasso Kosten (W.I.K.). De W.I.K. is in 2012 van kracht geworden ter bescherming van de consument. Daarmee zijn extra kosten buiten de wettelijke voorgeschreven staffel niet toegestaan. Kosten debiteurenbezoek kunnen dan ook niet in rekening gebracht worden bij debiteur maar komen voor rekening van de opdrachtgever.  Wanneer Cash2Collect het incassotraject zonder succes sluit, is de opdrachtgever Cash2Collect bureaukosten verschuldigd.

Wij incasseren op basis Fair Fee!

In het verleden was “No Cure No Pay” een bekende kreet.
Tegenwoordig, in deze crisistijd, zoeken veel ondernemers op internet naar deze term. Ze willen graag hun vorderingen uit handen geven zonder kosten te hoeven betalen. Met andere woorden, ze verwachten dat het incassobureau alle kosten op zich neemt en zij alleen de opbrengsten ontvangen! Helaas is dit in de huidige tijd niet meer realistisch.

Net als in andere sectoren zijn ook binnen de incasso-branche de kosten aanzienlijk gestegen. Daarom noemen wij “No Cure No Pay” nu “Fair Fee”. Het is een eerlijke vergoeding voor maximale inzet en succesvol incasseren. We streven naar een redelijke vergoeding die recht doet aan de inspanningen die we leveren. Cash2Collect werkt niet op basis No Cure No pay. Wegens online looptijd is dit nog niet overal verwijderd. Lees meer

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

© 2022-2023 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Waar kan ik jou mee helpen?