fbpx

Wanneer het tijd is voor een Incassobureau!

Minnelijke Incasso

No Cure No Pay Incasso!

De Hoge Incassoscore dat Cash2Collect Het Incassobureau in Almere behaalt, is het resultaat van Jarenlange Ervaring op Incasso gebied. Daarom behaalt Cash2Collect zo’n hoog slagingspercentage. Onze medewerkers hebben in het verleden bij diverse incasso kantoren veel ervaring opgedaan als het gaat om het incasseren van vorderingen in het Minnelijk en Gerechtelijk  Incassotraject. Zij geven de opdrachtgever op ieder moment een Duidelijk en Betrouwbaar beeld van het te verwachten Resultaat. Daarom voelen veel ondernemers zich zeer vertrouwd bij Cash2Collect als Incassobureau. 

Cash2Collect past bij iedere vordering de meest effectieve manier van incasseren toe. Veel incassobureaus hanteren bij iedere vordering hetzelfde incassotraject. Cash2Collect Incassobureau kijkt naar de opdrachtgever,  de Branche waarin deze actief is en wie zijn haar Debiteuren. Wordt een Vordering Niet Betwist, Incasseren wij Minnelijk No Cure No Pay

Veel Bedrijven en Ondernemers schakelen Cash2Collect in als Incassobureau omdat wij veel ervaring hebben, hoge incassoresultaten behalen en het voordeligste zijn als het gaat om de eventueel  gerechtelijke kosten. 

Binnen 5-min Uw incasso indienen.

Wanneer u besluit uw vordering uithanden te geven aan Cash2Collect incassobureau, wilt u niet langer meer wachten maar Direct Aktie! Bij Cash2Collect kunt u online uw vordering indienen. Snel, Gemakkelijk en heel Eenvoudig. Uw vordering indienen kan op deze manier bij Cash2Collect incassobureau in Minder dan 5-Minuten!    

Iedere vordering wordt vooraf bekeken.

Alvorens wij een vordering ter incasso in behandeling nemen, bestuderen wij eerst inhoudelijk de vordering op de navolgende punten:

 • De oorsprong van de vordering?
 • Is er voldoende bewijs aanwezig? 
 • Wordt de vordering al dan niet door wederpartij betwist?
 • Is debiteur nog steeds actief?
 • Zijn de recente n.a.w.-gegevens bekend?

Wanneer wij na bestudering van de vordering constateren dat een van bovenstaande punten niet voldoende bewezen zijn, nemen wij eerst opnieuw contact op met de opdrachtgever. In dit soort uitzonderlijke gevallen kan er worden afgeweken van het gebruikelijk proces en voorwaarden. Gelukkig komt dit zeer zelden voor.

Wanneer u twijfelt aan de sterkte van uw vordering, adviseren wij u contact op te nemen met een van onze incasso experts. Zij beoordelen graag samen met u uw vordering.  Wanneer uw Debiteur Alles Betaald, Betaalt u als Opdrachtgever Niets. 

Hoe werkt dat Incasso, Particulier of Zakelijk?

Het Minnelijk Incassotraject heeft normaal gesproken een tijdsduur van max. 60-90 dagen. In 80% van de gevallen is uw vordering dan reeds succesvol door ons geïncasseerd echter in een enkel geval neemt onze incassomedewerker na afloop van deze periode contact met u op en geeft u een Persoonlijk Advies. Dit advies heeft een viertal opties.

Te weten;

 1. Voortzetting Minnelijk Incassotraject:
  We zetten het minnelijk incassotraject nog even voort omdat er een lopende betalingsregeling bestaat met debiteur welke netjes wordt nagekomen.

 2. Gerechtelijk Incassotraject:
  Wij adviseren, gezien de hoogte van de hoofdsom gerechtelijk te gaan en middels tussenkomst van de (kanton)rechter een vonnis te verkrijgen waarmee de deurwaarder executoriale maatregelen kan nemen.

 3. Debiteurenbezoek door onze deurwaarder:
  We kunnen ook adviseren debiteur te laten bezoeken door onze Gerechtsdeurwaarder. Debiteur wordt dan bezocht door de Gerechtsdeurwaarder welke de vordering persoonlijk komt bespreken en een sommatie-exploot persoonlijk aan debiteur overhandigd (betekend). Eventueel kan er ook direct worden betaalt,  contant, per pin of er kan eventueel een acceptabele betalingsregeling worden overeengekomen. U beslist of onze deurwaarder uw debiteur gaat bezoeken.  De kosten debiteurenbezoek komen voor rekening van de opdrachtgever. 

 4. Sluiting van het dossier:
  Wij adviseren het dossier te sluiten om reden kosten/baten wat niet anders wil zeggen dat de te vorderen hoofdsom te laag is om gerechtelijk te gaan.

Particulier Incasso, Hoe werkt dat?

De Wet Incasso Kosten Art. 6:96 Lid 6 BW is op  1 juli 2012 inwerking ingetreden en is ter bescherming van de consument als debiteur (B2C). Voor deze datum was het incassobureau vrij te bepalen in de hoogte aan totale incassokosten. Hierdoor ontstond er een wildgroei aan bedragen welke werden gehanteerd bij incasseren van de vordering(en). Hieronder vindt u een overzicht aan incassokosten geldend voor Particulieren Incasso, welke wettelijk van kracht zijn vanaf 1 juli 2012 en wettelijk zijn toegestaan.

Aanmanen, Altijd verplicht?

Is men verplicht om debiteur een aanmaning te sturen?
a. Wanneer debiteur een consument (B2C) betreft, dient conform de wet Art. 6:96 Lid 6 Burgerlijk Wetboek deze te worden aangemaand en een zogenaamde 14-dagen Brief te ontvangen. Dit geldt alleen als uw klant / debiteur een consument is.
b. Wanneer debiteur een bedrijf (B2B) betreft, dan bent u dit conform de wet  Art. 6:96 Lid 4 Burgerlijk Wetboek niet verplicht! U kunt nadat het betaaltermijn van de factuur is verstreken, wettelijk gezien de vordering direct aan ons uithanden geven.

Incassokosten berekenen (W.I.K):

Wanneer een Incassobureau inschakelen?

Wanneer uw debiteuren niet reageren op uw betalingsherinneringen wordt het hoogtijd uw vordering uithanden te geven aan een incassobureau. Wij geven onze klanten aan hier niet te lang mee te wachten maar hierin een vast debiteurentraject te hanteren. 

Goed debiteurenbeheer volstaat met het afgeven van een duidelijk signaal naar uw debiteur toe. De eerstvolgende stap is het Minnelijk Incassotraject waarin wij als incassobureau uw debiteur binnen het uur na ontvangst van de stukken  aanschrijven door middel van een ingebrekestelling. 

Door niet te lang te wachten met het overdragen van uw vordering aan Cash2Collect en de zeer snelle opvolging door ons kantoor, Komt daarmee de indruk bij uw debiteur direct op scherp te staan! 

Incassobureau inschakelen, Wat Kost dat?

Wanneer u een of meerdere facturen heeft die niet worden betaald, is het verstandig direct een incassobureau in te schakelen. Belangrijk om eerst meer te weten over het incassobureau dat u in de arm wilt nemen. Is het een betrouwbare partij en wat is de ervaring van andere met dit kantoor? Kijk niet alleen bij het bepalen van uw keuze naar de tarieven maar kijk ook hoe uw algehele indruk is. Wanneer een kleine eenmalige vergoeding als opstartkosten aan u wordt berekend, is niet vreemd. 
Wij werken bij Niet Betwiste Vorderingen Minnelijk op basis No Cure No Pay   

Wat houdt de Wet Incasso Kosten in?

Op 1 juli 2012 is de nieuwe wet op incassokosten (Wik) in werking getreden. In deze wet wordt de vergoeding betreffende incassokosten vastgesteld op basis van berekening door middel van staffel. Het is van belang om uw aanmaningstraject nu kritisch door te lichten o.a. op de verplichte 14-dagen brief. Cash2Collect B.V. denkt graag met u mee om uw interne aanmaningstraject op een efficiënte en effectieve wijze te organiseren.

De nieuwe regeling heeft betrekking op geldvorderingen, waarvan de hoogte van het bedrag in een overeenkomst is vastgelegd of daaruit eenvoudig valt af te leiden. Bijvoorbeeld een onbetaalde nota van een bezoek aan de fysiotherapeut, een onbetaalde huurtermijn of telefoonrekening. De regeling geldt niet voor schadevorderingen (zoals letselschade), tenzij partijen het eens zijn over de omvang van de schade en die omvang hebben vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Men valt onder de WIK indien men:

 • Een natuurlijke persoon is
 • Men niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij een eenmanszaak kan er helaas wel een verwarring ontstaan. Men kan zich de vraag stellen of er is gehandeld al dan niet in uitoefening van een beroep of bedrijf? In de meeste gevallen de aard en de inhoud van de onderliggende tussen partijen gesloten overeenkomst een goed aanknopingspunt bieden.

De regeling heeft geen terugwerkende kracht en is van toepassing op vorderingen van de schuldenaar vanaf 1 juli 2012. Is de uiterste betaaltermijn verstreken, dan geldt de regeling niet. Als de schuldenaar geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, dan kan er van de wettelijke regeling worden afgeweken. U moet dit dan wel zijn overeengekomen. Is er niets anders overeengekomen over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten, dan geldt ook bij niet-consumentenzaken de wettelijke regeling.

De wettelijke vergoeding van de incassokosten waarop krachtens de nieuwe regeling aanspraak kan worden gemaakt, wordt alleen berekend op basis van de hoofdsom. De schuldeiser kan daarnaast niet ook aanspraak maken op een vergoeding voor de kosten voor het incasseren van de verschuldigde wettelijke rente. Het is voor de berekening van de verschuldigde vergoeding voor de incassokosten in beginsel niet van belang hoe lang de schuldenaar in verzuim is.

Conform artikel 6:119, tweede lid en artikel 6:119a, derde lid BW. Als gevolg van deze bepalingen, wordt de hoofdsom na afloop van de duur van één jaar waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de wettelijke rente.

Gevolg, dat wanneer het incasseren van de incassokosten langer duurt dan één jaar, de incassokosten opnieuw berekend zullen kunnen worden aan de hand van nieuwe hoofdsom van de vordering (anders gezegd, de oorspronkelijke hoofdsom verhoogd met de wettelijke rente). Het voorgaande geldt eveneens wanneer er een hogere rente is bedongen in plaats van de wettelijke vertragingsrente.

Indien de schuldenaar een consument is, is de nieuwe regeling van dwingend recht (art 6:96lid 4 BW nieuw). Van de regeling mag alleen worden afgeweken als het in het voordeel van de consument is. Indien partijen in het nadeel van de consument een andere regeling zijn overeengekomen, is deze afspraak op grond van de wet vernietigbaar (art 3:40 lid 2 BW).

Bij iedere incassozaak worden de wettelijke vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht bij de debiteur. Bij B2B vorderingen hanteren wij de algemene voorwaarden van onze opdrachtgever, wanneer het om een B2C vordering gaat, hanteren wij de Wet Incasso Kosten (W.I.K.). De W.I.K. is in 2012 van kracht geworden ter bescherming van de consument. Daarmee zijn extra kosten buiten de wettelijke voorgeschreven staffel niet toegestaan. Kosten debiteurenbezoek kunnen dan ook niet in rekening gebracht worden bij debiteur maar komen voor rekening van de opdrachtgever.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op! 

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

Welke voordelen
bieden wij onze opdrachtgevers?

Iedere ondernemer krijgt er een keer mee te maken. Slecht betalende debiteuren. Cash2Collect biedt u als klant; Betrouwbaarheid, Daadkrachtig incassotraject en Behoud van uw Kostbare Klantrelatie. 

0
Laagste vordering
0 K
Hoogste vordering
0 -uur
Snelste incassotraject
0 -Dagen
Gemiddelde looptijd

Factoring! Doen of Laten?

Is Factoring de Oplossing in tijden van Crisis?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Goedendag,
Leuk dat je onze website bezoekt!
Waar kan ik je mee helpen?