fbpx

Wanneer is het tijd voor een Incassobureau?

Minnelijke Incasso

No Cure No Pay Incasso!

De Hoge Incassoscore in het minnelijke incassotraject wat door Cash2Collect in Almere wordt behaald,  is het resultaat van een jarenlange ervaring op gebied van incasseren. Onze medewerkers hebben in het verleden bij diverse kantoren zeer veel ervaring opgedaan als het gaat om het Minnelijk Incassotraject Zij geven de debiteur als onze opdrachtgever op ieder gewenst moment een duidelijk beeld van het te verwachten vervolgtraject bij non-betaling.  

Cash2Collect B.V. heeft deze ervaringen vertaald naar de meest effectieve en succesvolle manier van incasseren. Veel incassobureaus hanteren bij iedere vordering nagenoeg hetzelfde incassotraject. Cash2Collect B.V. kijkt daarentegen naar de organisatie van de opdrachtgever en de branche waarin deze actief is. Daarnaast is het goed te weten wie zijn debiteuren zijn. Hierbij wordt met name gekeken naar het soort klanten en zijn specifieke kenmerken.

No Cure No Pay Incasso

In het minnelijke incassotraject, incasseren wij op basis No Cure No Pay. Wanneer wij niets incasseren, betaalt u Niets! In ruim 91% van de vorderingen incasseren wij succesvol maar wanneer wij uiteindelijk uw incasso sluiten zonder succes betaalt u ons geen incassoprovisie.    

Iedere vordering wordt vooraf bekeken.

Alvorens wij een vordering ter incasso in behandeling nemen, bestuderen wij eerst inhoudelijk de vordering op de navolgende punten:

 • De oorsprong van de vordering?
 • Is er voldoende bewijs aanwezig? 
 • Wordt de vordering al dan niet door wederpartij betwist?
 • Is debiteur nog steeds actief?
 • Zijn de recente n.a.w.-gegevens bekend?

Wanneer wij na bestudering van de vordering constateren dat een van bovenstaande punten niet voldoende bewezen zijn, nemen wij eerst opnieuw contact op met de opdrachtgever. In dit soort uitzonderlijke gevallen kan er worden afgeweken van het gebruikelijk proces en voorwaarden. Gelukkig komt dit zeer zelden voor.

Wanneer u twijfelt aan de sterkte van uw vordering, adviseren wij u contact op te nemen met een van onze incasso experts. Zij beoordelen graag samen met u uw vordering.  Wanneer uw debiteur alles betaald, betaalt u als opdrachtgever niets. 

Tijdsduur Minnelijk traject?

Het Minnelijk Incassotraject heeft normaal gesproken een tijdsduur van max. 60-90 dagen. In 80% van de gevallen is uw vordering dan reeds succesvol door ons geïncasseerd echter in een enkel geval neemt onze incassomedewerker na afloop van deze periode contact met u op en geeft u een Persoonlijk Advies. Dit advies heeft een viertal opties.

Te weten;

 1. Voortzetting Minnelijk Incassotraject:
  We zetten het minnelijk incassotraject nog even voort omdat er een lopende betalingsregeling bestaat met debiteur welke netjes wordt nagekomen.
 2. Gerechtelijk Incassotraject:
  Wij adviseren, gezien de hoogte van de hoofdsom gerechtelijk te gaan en middels tussenkomst van de (kanton)rechter een vonnis te verkrijgen waarmee de deurwaarder executoriale maatregelen kan nemen.
 3. Debiteurenbezoek door onze deurwaarder:
  We kunnen ook adviseren debiteur te laten bezoeken door onze Gerechtsdeurwaarder. Debiteur wordt dan bezocht door de Gerechtsdeurwaarder welke de vordering persoonlijk komt bespreken en een sommatie-exploot persoonlijk aan debiteur overhandigd (betekend). Eventueel kan er ook direct worden betaalt,  contant, per pin of er kan eventueel een acceptabele betalingsregeling worden overeengekomen. U beslist of onze deurwaarder uw debiteur gaat bezoeken.  De kosten debiteurenbezoek komen voor rekening van de opdrachtgever. 
 4. Sluiting van het dossier:
  Wij adviseren het dossier te sluiten om reden kosten/baten wat niet anders wil zeggen dat de te vorderen hoofdsom te laag is om gerechtelijk te gaan.

Aanmanen altijd verplicht?

Is men verplicht om debiteur een aanmaning te sturen?
a. Wanneer debiteur een consument (B2C) betreft, dient conform de wet Art. 6:96 Lid 6 Burgerlijk Wetboek deze te worden aangemaand en een zogenaamde 14-dagen brief te ontvangen. Dit geldt alleen als uw klant / debiteur een consument is.
b. Wanneer debiteur een bedrijf (B2B) betreft, dan bent u dit conform de wet  Art. 6:96 Lid 4 Burgerlijk Wetboek niet verplicht! U kunt nadat het betaaltermijn van de factuur is verstreken, wettelijk gezien de vordering direct aan ons uithanden geven.

Particulier Incasso en De Wet Incasso Kosten (W.I.K.)?

De Wet Incasso Kosten Art. 6:96 Lid 6 BW is op  1 juli 2012 inwerking ingetreden en is ter bescherming van de consument als debiteur (B2C). Voor deze datum was het incassobureau vrij te bepalen in de hoogte aan totale incassokosten. Hierdoor ontstond er een wildgroei aan bedragen welke werden gehanteerd bij incasseren van de vordering(en). Hieronder vindt u een overzicht aan incassokosten geldend voor Particulieren Incasso, welke wettelijk van kracht zijn vanaf 1 juli 2012 en wettelijk zijn toegestaan.

Incassokosten conform de W.I.K.:

Het Beste resultaat door Sociale Media!

Door onze jarenlange ervaring weet men binnen het team van Cash2Collect B.V. precies op welke wijze het beste resultaat te behalen bij wanbetaling. Sociale Media is daarbij eveneens een belangrijk onderdeel. De andere mogelijkheden, houden wij graag voor ons zelf. Cash2Collect gaat uit van een optimaal resultaat in het minnelijk incassotraject. Dit is voor onze opdrachtgever het incassotraject wat nagenoeg vrij is van kosten en zeer weinig financieel risico met zich meedraagt.

Mocht debiteur proberen onze grenzen te verkennen, dan zullen wij niet twijfelen om direct een gerechtelijk traject in te zetten en daarmee zekerheden veilig te stellen voor onze opdrachtgever.

Wat Kost een Incassobureau?

Wanneer er bij uw vordering in het Minnelijk Incassotraject niet het gewenste resultaat door ons wordt behaald en daarnaast ander vervolg trajecten geen optie zijn, dan gaat uw dossier automatisch door naar actieve schuldbewaking waarbij het incassodossier na een periode van 2-3 maanden na de laatste minnelijke incasso actie, opnieuw door Cash2Collect ter incasso in behandeling wordt genomen.

Het is onze ervaring dat in dit traject van actieve schuldbewaking op termijn alsnog de incassozaak wordt geïncasseerd. Cash2Collect ziet dit dan ook in een aantal gevallen als een succesvol vervolg op het minnelijk incassotraject. Wanneer actieve schuldbewaking toch niet succesvol blijkt te zijn, zullen wij het dossier om reden geen verhaalbaarheid sluiten op basis
No Cure No Pay.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op! 

Wat houdt de Wet Incasso Kosten in?

Op 1 juli 2012 is de nieuwe wet op incassokosten (Wik) in werking getreden. In deze wet wordt de vergoeding betreffende incassokosten vastgesteld op basis van berekening door middel van staffel. Het is van belang om uw aanmaningstraject nu kritisch door te lichten o.a. op de verplichte 14-dagen brief. Cash2Collect B.V. denkt graag met u mee om uw interne aanmaningstraject op een efficiënte en effectieve wijze te organiseren.

De nieuwe regeling heeft betrekking op geldvorderingen, waarvan de hoogte van het bedrag in een overeenkomst is vastgelegd of daaruit eenvoudig valt af te leiden. Bijvoorbeeld een onbetaalde nota van een bezoek aan de fysiotherapeut, een onbetaalde huurtermijn of telefoonrekening. De regeling geldt niet voor schadevorderingen (zoals letselschade), tenzij partijen het eens zijn over de omvang van de schade en die omvang hebben vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Men valt onder de WIK indien men:

 • Een natuurlijke persoon is
 • Men niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij een eenmanszaak kan er helaas wel een verwarring ontstaan. Men kan zich de vraag stellen of er is gehandeld al dan niet in uitoefening van een beroep of bedrijf? In de meeste gevallen de aard en de inhoud van de onderliggende tussen partijen gesloten overeenkomst een goed aanknopingspunt bieden.

De regeling heeft geen terugwerkende kracht en is van toepassing op vorderingen van de schuldenaar vanaf 1 juli 2012. Is de uiterste betaaltermijn verstreken, dan geldt de regeling niet. Als de schuldenaar geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, dan kan er van de wettelijke regeling worden afgeweken. U moet dit dan wel zijn overeengekomen. Is er niets anders overeengekomen over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten, dan geldt ook bij niet-consumentenzaken de wettelijke regeling.

De wettelijke vergoeding van de incassokosten waarop krachtens de nieuwe regeling aanspraak kan worden gemaakt, wordt alleen berekend op basis van de hoofdsom. De schuldeiser kan daarnaast niet ook aanspraak maken op een vergoeding voor de kosten voor het incasseren van de verschuldigde wettelijke rente. Het is voor de berekening van de verschuldigde vergoeding voor de incassokosten in beginsel niet van belang hoe lang de schuldenaar in verzuim is.

Conform artikel 6:119, tweede lid en artikel 6:119a, derde lid BW. Als gevolg van deze bepalingen, wordt de hoofdsom na afloop van de duur van één jaar waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de wettelijke rente.

Gevolg, dat wanneer het incasseren van de incassokosten langer duurt dan één jaar, de incassokosten opnieuw berekend zullen kunnen worden aan de hand van nieuwe hoofdsom van de vordering (anders gezegd, de oorspronkelijke hoofdsom verhoogd met de wettelijke rente). Het voorgaande geldt eveneens wanneer er een hogere rente is bedongen in plaats van de wettelijke vertragingsrente.

Indien de schuldenaar een consument is, is de nieuwe regeling van dwingend recht (art 6:96lid 4 BW nieuw). Van de regeling mag alleen worden afgeweken als het in het voordeel van de consument is. Indien partijen in het nadeel van de consument een andere regeling zijn overeengekomen, is deze afspraak op grond van de wet vernietigbaar (art 3:40 lid 2 BW).

Bij iedere incassozaak worden de wettelijke vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht bij de debiteur. Bij B2B vorderingen hanteren wij de algemene voorwaarden van onze opdrachtgever, wanneer het om een B2C vordering gaat, hanteren wij de Wet Incasso Kosten (W.I.K.). De W.I.K. is in 2012 van kracht geworden ter bescherming van de consument. Daarmee zijn extra kosten buiten de wettelijke voorgeschreven staffel niet toegestaan. Kosten debiteurenbezoek kunnen dan ook niet in rekening gebracht worden bij debiteur maar komen voor rekening van de opdrachtgever.

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

Welke voordelen
bieden wij onze opdrachtgevers?

Iedere ondernemer krijgt er een keer mee te maken. Slecht betalende debiteuren. Cash2Collect biedt u als klant; Betrouwbaarheid, Daadkrachtig incassotraject en Behoud van uw Kostbare Klantrelatie. 

0
Laagste vordering
0 K
Hoogste vordering
0 -uur
Snelste incassotraject
0 -Dagen
Gemiddelde looptijd

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Goedendag,
Welkom op de website van Cash2Collect.nl
Waar kan ik u mee helpen?