De aansprakelijkheid binnen een vennootschap! 

Enige tijd geleden heeft onze de Hoge Raad bepaald dat vennoten van een vennootschap onder firma (v.o.f.) en een commanditaire vennootschap (c.v.) eveneens aansprakelijk zijn voor oude schulden welke zijn ontstaan voordat een nieuwe vennoot toetreedt tot de vennootschap (v.o.f. of c.v.). Deze nieuwe vennoot kan dus eveneens aansprakelijk worden gesteld voor schulden welke zijn ontstaan voordat hij toetrad tot de vennootschap.

Incassobureau in Almere en Mijdrecht! Wij als Cash2Collect werken op basis van No Cure No Pay met een transparante werkwijze. Cash2Collect is sterk in persoonlijk contact, proactieve stand van zaken, 24/7 online dossier inzage. Binnen 10-minuten uw zaak in behandeling! Financiële afwikkeling binnen 48-uur!1. Aansprakelijkheid voor alle schulden:

Wanneer men een vennootschap onder firma (v.o.f.) aangaat met medevennoten, dan is men hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die de vennootschap aangaat. Wanneer bijvoorbeeld een medevennoot (bevoegd) een auto koopt op naam van de vennootschap, kan de betreffende autoverkoper de individuele vennoot van de vennootschap aansprakelijk stellen voor de gehele aankoopprijs! Dit heet hoofdelijke aansprakelijkheid.

Deze vennoot moet dan zelf trachten zijn betaling aan de autoverkoper op de andere medevennoten te verhalen. (regres). Dit is dus een sterk recht voor schuldeisers van de vennootschap.

In het geval van een c.v. geldt dat elke beherende vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor de verplichtingen van de vennootschap. Het verschil met een v.o.f. is dat een c.v. behalve de gewone vennoten (de ‘beherende’ vennoten) ook nog een of meerdere stille vennoten heeft. De stille vennoten brengen geld in de c.v. in, maar bemoeien zich niet met de verdere gang van zaken van de onderneming. De stille vennoten lopen enkel het risico hun ingebrachte kapitaal te verliezen.

Voor de schulden van de c.v. zijn zij alleen hoofdelijk aansprakelijk als zij zich toch bemoeien met de gang van zaken in de onderneming of als hun naam gebruikt wordt in de c.v.

2. Oude schulden:

Tot nu toe ging men er in de literatuur vanuit dat de vennoten niet hoofdelijk aansprakelijk waren voor de oude schulden. De Hoge Raad heeft nu uitdrukkelijk uitgemaakt dat de vennoten weldegelijk aansprakelijk zijn voor oude schulden. Wanneer een vennoot dus toetreedt tot de vennootschap, kan hij ook door een schuldeiser worden aangesproken voor schulden die voor zijn toetreden zijn ontstaan! Dit levert dus enorme risico’s op voor iemand die tot een bestaande vennootschap toetreedt.

3. Tip!

Daarom, is het raadzaam voordat men toetreedt tot een vennootschap een gedegen onderzoek in te stellen naar de schulden en verplichtingen aan derden door de vennootschap. Zeker voordat men de vennootschap overneemt dan wel toetreedt tot de vennootschap.

Om te voorkomen dat men als nieuwe vennoot op moet draaien voor oude schulden, is het belangrijk om duidelijk in de overeenkomst te laten opnemen wie voor welke schulden verantwoordelijk is. Op deze manier zijn velen problemen te voorkomen!

Bron: Cash2Collect

Share This